Logistyczny słowniczek pojęć

Czym jest cross-border ? A co oznacza skrót COD ? Te terminy logistyczne, a także szereg innych odnajdziesz w poniższym słowniku. Zapraszamy !Co to jest 3PL? Third Party Logistics, czyli logistyka firm trzecich, to metoda działania, w której jedną lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie trzeciej. Jest to logistyka, która bazuje na wykorzystaniu firmy zewnętrznej. Duże firmy bardzo często zlecają pewne działania firmom trzecim, jeśli nie jest to ich główny obszar działania. Innymi słowy, 3PL oznacza, że w zleceniu biorą udział trzy strony. Co ciekawe, zamiennie na określenie 3PL stosuje się nazwę LSP (Logistics Service Provider), czyli po prostu określenie oznaczające operatora logistycznego. W tej metodzie działania podstawowymi funkcjami, które mogą zostać przekazane są: transport, magazynowanie, konsolidacja pełna i ładunkowa, magazynowanie kontraktowe, wypełnianie zamówień, dystrybucja oraz zarządzanie transportem. 3PL najczęściej stosowane jest przez: firmy z szeroką i złożoną siecią dystrybucyjną, przedsiębiorstwa, w których logistyka nie jest główną usługą, nowe grupy produkcyjne, a także przejmowane firmy.

Co to jest Fifth Party Logistics? To kolejna ewolucja poprzednich systemów związana z rozwojem technologicznym, powszechną informatyzacją systemów oraz rozwojem branży e-commerce. 5PL– Fifth Party Logistics (z ang. usługi logistyczne piątej strony), to dostawca usług logistycznych, w ofercie którego jest: planowanie, organizacja, wdrożenie oraz nadzór usług w imieniu Klienta. Co więcej, bardzo często w ramach tego rozwiązania proponowana jest także konsolidacja zapotrzebowania oraz negocjacja stawek z przewoźnikami. 5PL można też określić jako zmianę łańcucha dostaw na sieć dostaw. W ramach tego modelu dostawca odpowiada za dostarczenie nowoczesnych, optymalnych rozwiązań, a co za tym idzie – poszukiwanie innowacyjnych systemów. Innymi słowy, 5PL w prostej linii to ewolucja pierwotnego założenia 1PL, czyli First Party Logistics Services. Usługi logistyczne piątej strony to często podejście omnichannel, z mocnym nastawieniem na sprzedaż online poprzez platformy B2B czy B2C tak jak np. Magento.

Co to jest ADR? To europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR). Umowa została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r., opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. Przez Polskę ADR została ratyfikowana w 1975 r. Co istotne, przepisy ADR są nowelizowane w cyklu 2- letnim a ich głównym celem jest wyeliminowanie (lub znaczące ograniczenie) prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków (związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych) oraz rozmiaru ewentualnych szkód. Stworzenie i wdrożenie przepisów nie tylko pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecznych, ale dało konkretne wytyczne, jak należy to wykonywać. Innymi słowy, przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych pozwalają, aby realizowane przewozy były bezpieczne, zakładając zachowanie i poszanowanie wszystkich norm w nich zawartych. Kluczową rolę podczas takiego przewozu odgrywa kierowca. Dlaczego? Otóż musi on posiadać odpowiednią wiedzę na temat zasad przewozu towarów niebezpiecznych oraz znać sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Kim jest adresat? Jako adresata określamy osobę lub jednostkę, do której rzecz jest przeznaczona lub adresowana (rzeczą może być m.in. wezwanie, list, przemówienie czy przesyłka). W liście adresatem jest ten, do kogo list jest wysłany. Jest to widoczne zarówno w tekście napisanym w drugiej osobie gramatycznej, jak i w samym liście, w nagłówku którego znajduje się nazwisko adresata, a także na kopercie, gdzie nazwisko i adres adresata umieszczone są na froncie. Co więcej, adresatem może być nie tylko osoba, ale także firma, jednostka lub instytucja, do której zwracamy się z różnych powodów i w każdym przypadku ustalamy komunikację z wybraną osobą. Może ona być osobą odpowiedzialną za kontakt, komisją lub osobą określoną dyrektywą. Ponadto adresat musi być zawsze określony w korespondencji pocztowej, elektronicznej oraz w przesyłkach dokumentów lub towarów. W przeciwnym razie dostarczenie przesyłki do miejsca docelowego nie będzie możliwe. Polski urzędowy wzór adresowania zawiera: imię i nazwisko adresata lub nazwę instytucji, ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miejscowość zamieszkania oraz kod pocztowy.

Co to jest ASN? Advanced Shipping Notice, to dokument elektroniczny przesyłany automatycznie przez oprogramowanie dostawcy do firmy bądź magazynu docelowego. Dokument przesyłany jest niemal natychmiast po nadaniu przesyłki. ASN sygnalizuje Klientowi, że zamówione towary są już w drodze i że powinien przygotować się do ich przyjęcia. To doskonałe rozwiązanie, które znacząco usprawnia cały proces logistyczny m.in. dzięki temu, że po przyjęciu dostawy w magazynie wystarczy zeskanować kod kreskowy, aby uzyskać dane niezbędne do rejestracji (rodzaj produktu, ilość, dostawca, data wysyłki itp.). Tym sposobem można zaoszczędzić sobie wielu zbędnych formalności takich jak: analiza dokumentów, wysyłanie zapytań czy ręczne wprowadzanie informacji do systemu. Dokument ASN jest wysyłany w formacie EDI (elektroniczna wymiana danych). Komunikaty EDI mogą być automatycznie odczytywane przez różne programy. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale również ograniczyć koszty i uniknąć błędów często występujących przy ręcznym zarządzaniu dokumentami.

Co to jest ASP? Jest to wskaźnik rotacji zapasów – parametr o kluczowym znaczeniu dla firm, ponieważ informuje o efektywności obrotu magazynowanymi produktami. Informacje zawarte w ASP określają okres, w którym zapas (a tym samym kapitał) jest przechowywany w magazynie. Po przeanalizowaniu dane te pozwalają pracować nad zwiększeniem wydajności firmy np. poprzez skupienie się na towarach cechujących się wysoką rotacją. ASP jest obliczany na podstawie rotacji zapasów w stosunku do liczby dni w roku. Informuje on o tym, ile razy nastąpił obrót zapasami w magazynie w przeciągu określonego przedziału czasowego – może to być miesiąc, kwartał, rok. Ponadto pozwala obliczyć, ile czasu jest potrzebne, aby środki finansowe zainwestowane w towary się zwróciły. Wskaźnik wyrażany jest w formie liczbowej i nie posiada ustandaryzowanej normy, która pozwala jednocześnie określić, czy uzyskany efekt jest korzystny, czy niekorzystny. Uzyskana wartość wskaźnika rotacji pozwala wyodrębnić 2 główne sytuacje: wysoki wskaźnik rotacji lub niski wskaźnik rotacji.

Co to jest adres zwrotny? Jak sama nazwa wskazuje, jest to adres nadawcy przesyłki pocztowej, podany na niej na wypadek, gdyby zaszła konieczność jej zwrotu do nadawcy, lub gdyby odbiorca chciał się z nadawcą skontaktować listownie. Adres zwrotny ma bardzo duże znaczenie dla przewoźników kurierskich, którzy realizują wysyłki i zwroty zagraniczne. To właśnie dzięki niemu można zwrócić daną przesyłkę pod ustalony adres. Co istotne? Podobnie jak każdy adres pocztowy, tak również i adres zwrotny powinien zawierać: imię i nazwisko adresata lub nazwę instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu), w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości, kod pocztowy oraz miejscowość, do której skierowana jest przesyłka zwrotna. Brak adresu zwrotnego może skutkować wydłużeniem czasu na otrzymanie paczki zwrotnej bądź niedoręczeniem paczki w miejsce docelowe. Z tego powodu podczas wysyłki zamówienia bardzo istotne jest umieszczanie wewnątrz paczki: pełnych danych kontaktowych, adresu email, numeru telefonu oraz adresu zwrotnego. 

Z punktu widzenia handlu zagranicznego, udostępnianie klientom lokalnego adresu stanowi ogromną przewagę konkurencyjną, oraz umożliwia efektywne korzystanie z marketplace takich jak Amazon czy eBay.

To skrót od ang. Application Programming Interface, czyli Interfejs programowania aplikacji. Interfejs API do łączenia aplikacji jest czymś w rodzaju pośrednika, który pozwala programistom na budowanie nowych interakcji pomiędzy różnymi aplikacjami, w celu wykonywania przez nie określonych funkcji. API Składa się z procedur, które odnoszą się do konkretnych zadań lub funkcji, wykonywanych przez aplikację. Np. kurierzy dostarczają API dla programistów, dzięki któremu można zarejestrować przesyłkę oraz pobrać etykietę protokołów – formatów używanych do wymiany danych pomiędzy aplikacjami, oraz narzędzi. Można je porównać do segmentów, z których tworzone są nowe programy. Dzięki API różne aplikacje mogą współdziałać ze sobą, a tym samym przedsiębiorstwa mogą integrować swoje systemy z usługami firm trzecich i nie muszą budować własnych rozwiązań od podstaw. Od strony technicznej API to kod, który kontroluje wszystkie punkty dostępowe aplikacji lub serwera. Największe korzyści API to automatyzacja oraz zapobieganie oszustwom.

Co oznacza skrót ATA? Karnet ATA to dokument odprawy czasowej, który pozwala na bezcłowy przewóz określonych grup towarów. Jeśli chcesz zaprezentować swoje produkty na targach poza terenem Unii Europejskiej lub wywieźć próbki towaru w celach akwizycji, za pomocą ATA możesz ograniczyć zbędne formalności. Procedura przy tego typu transportach jest zawiła, więc wykorzystanie karnetu ATA umożliwia, i co najważniejsze znacząco usprawnia, odprawę celną. Dzięki temu nie ma konieczności wypełniania dokumentów SAD, deklaracji celnych czy składania depozytów na przejściach granicznych. Za wykonanie karnetu odpowiedzialna jest Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, do której najlepiej udać się osobiście po stosowne wnioski lub ewentualnie na zgłoszenie telefoniczne zamówić druki drogą pocztową. Należy również przedłożyć wymagane dokumenty rejestrowe firmy i dokonać opłaty rejestracyjnej. Karnet nie jest wymagany na terenie UE, a jego ważność do 12 miesięcy od jego wydania. Przekroczenie terminu odprawy czasowej wiąże się z koniecznością zapłaty należności celnych.

Co to jest awizo? Nie zawsze adresat paczki lub listu może odebrać przesyłkę w wyznaczonym przez firmę kurierską terminie. Wówczas kurier pozostawia w odpowiednim miejscu awizo w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od danego przewoźnika. Awizo to więc dokument, który umożliwia odbiór paczki z najbliższego punktu firmy kurierskiej osobiście i informuje jednocześnie o kolejnym terminie podjęcia próby jej dostarczenia przez kuriera doręczającego. Zazwyczaj firmy kurierskie podejmują dwukrotne próby doręczenia, po czym zwracają paczkę do nadawcy jako niedoręczalną. Niestety często z awizem wiążą się inne dodatkowe problemy, głównie w kwestii logistycznej, które wymagają szybkiej reakcji. Firmy kurierskie najczęściej zostawiają awizo w skrzynkach pocztowych w formie papierowej. Kurier doręczający umieszcza na nim podstawowe dane paczki, w tym m.in. jej numer oraz informację o terminie kolejnej próby doręczenia paczki. Termin (i możliwość jego indywidualnego dostosowania) zależy głównie od możliwości i logistyki danej firmy kurierskiej.

Co to jest barka kontenerowa? To rodzaj statku posiadającego płaskie dno, który służy do transportu ładunków w żegludze śródlądowej, z wykorzystaniem nurtów wodnych. Ich konstrukcja jest specyficzna – zaskakuje częstym brakiem napędu wewnętrznego, a pierwotne wersje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby poruszały się wyłącznie z prądem rzecznym. Obecnie sytuacja uległa zmianie, dzięki wykorzystaniu specjalnych holowników bądź specjalistycznych pchaczy. Ze względu na napęd oraz przewożony ładunek, barki kontenerowe można podzielić na motorowe, pchane, specjalne i robocze. Barki motorowe posiadają własny napęd oraz konstrukcję, które umożliwia dostosowanie się do różnych rodzajów ładunku. W przypadku barki pchanej, cały system opiera się na dwóch statkach, w którym jeden odpowiada za napęd, a w drugim znajduje się ładunek. Barki specjalne to modele statków wyposażone w specyficzne elementy oraz konstrukcję. Natomiast barki robocze znajdują zastosowanie głównie do prac w górnictwie.

Co to jest BLB? To procedura elektronicznego zgłoszenia wywożonych towarów, realizowana przez Meksyk, która ułatwia odprawę celną. Towar ma możliwość wypłynięcia z Unii Europejskiej dopiero po uzyskaniu zgody z systemu celnego Meksyku. Co więcej, towar, który przypływa do Meksyku bez dokonanej procedury BLB jest cofany na koszt eksportera z powrotem do miejsca nadania. Dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza UE mogą być wystawione przez każdy unijny urząd celny. Stąd też dokumenty, z których wynika tożsamość towarów będących przedmiotem dostawy i wywozu, pozwalają na wykazywanie dokonanej sprzedaży jako eksportu towarów korzystającego z 0% stawki VAT, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał wyżej wymienione dokumenty. Dzięki BLB, towar zostaje wywożony z terytorium innego państwa członkowskiego poza terytorium UE w ramach transportu o nieprzerwanym charakterze. Autentyczność dokumentów jest zapewniona przez oświadczenie agencji celnej.

Co to jest BOPIS i jak działa? BOPIS to angielski akronim od „kup teraz, odbierz w sklepie”. Jak sama nazwa wskazuje, proces zaczyna się od zamówienia przez Klienta czegoś ze strony e-commerce. Zamiast wysyłać produkt do domu Klienta (lub do biura), Klient może odwiedzić sklep stacjonarny tego sprzedawcy, aby odebrać go osobiście. Zamówienie można odebrać na kilka sposobów m.in. z wyznaczonego punktu obsługi Klienta, bądź punktu odbioru BOPIS. Klienci mogą dowiedzieć się, czy sprzedawca detaliczny oferuje BOPIS, sprawdzając dodatkowe opcje wysyłki podczas realizacji transakcji online. Jeśli taka usługa jest dostępna, konsument może dodać produkty do koszyka online, wybrać odbiór w sklepie lub na miejscu i normalnie zakończyć resztę procesu płatności. Gdy zamówienie jest gotowe do odbioru, konsument otrzymuje powiadomienie i może odebrać zamówienie w dogodnym dla siebie czasie w godzinach pracy sklepu. Należy zaznaczyć, że aby zapewnić Klientom tego typu usługę, sprzedawcy muszą posiadać zarówno sklep internetowy, jak i stacjonarny.

Co to jest branża TSL? To jeden z najważniejszych elementów gospodarki kraju. Łączy w sobie 3 sektory: transport, spedycję i logistykę. Innymi słowy, jest to kompleksowa obsługa przewozów towarowych w obrębie kraju i na płaszczyźnie międzynarodowej. Istotnym zadaniem specjalistów pracujących w branży TSL jest proces planowania optymalnego schematu wysyłek. Eksperci TSL muszą zadbać o wszystko: finanse, prawo transportowe, oraz bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i szybkiemu rozwojowi umożliwia ona zaspokajanie potrzeb Klientów, którym zależy na szybkim i bezpiecznym przewozie wyprodukowanych w przedsiębiorstwie towarów na arenie międzynarodowej. Każdy element w branży TSL ma bardzo duże znaczenie, a osoby zatrudnione na odpowiednich stanowiskach mają odpowiedzialne zadania. Bez ich współpracy transport z jednego końca świata na drugi nie byłby możliwy. Nie bez znaczenia jest również szybka adaptacja zmian w biznesowym podejściu do zarządzania dostawami oraz produkcji i dystrybucji towarów.

Co to jest broker kurierski? Najprościej mówiąc – broker usług kurierskich uczestniczy pomiędzy transakcjami finansowymi lub usługami handlowymi. Innymi słowy, pośredniczy on w przekazywaniu przesyłek kurierskich między adresatem paczki a kurierem. Sam nie dostarcza żadnych paczek, ale zleca ich doręczenie. Choć mogłoby się wydawać, że w takim układzie korzystanie z brokera jest droższe, niż zawarcie bezpośredniej umowy z firmą kurierską, jednak jest to mylne założenie. Brokerzy usług kurierskich mają podpisane umowy z wieloma firmami kurierskimi, dzięki temu realizują dużą liczbę zleceń, a tym samym mogą wynegocjować u przewoźnika korzystne zniżki i rabaty. Dlatego też swoim Klientom, jako pośrednicy, mogą zaoferować niższe ceny. Ponadto, korzystając z usług brokera kurierskiego, nie trzeba najczęściej podpisywać żadnych umów, a jedynie zaakceptować regulamin. To świetne rozwiązanie, dzięki któremu w łatwy sposób można wysłać paczki do rodziny, zwrócić towar do e- sklepu czy przesłać dokumenty do urzędu. Prowadząc sklep internetowy, tego typu rozwiązanie jest dużo atrakcyjniejsze, niż wiążące umowy z firmami kurierskimi.

Co to jest Burta- burta? To system doręczania przesyłek paletowych i paczkowych ważących ponad 30 kg. Jest to formuła, zgodnie z którą do obowiązku firmy kurierskiej należy wstawienie paczki do samochodu w miejsce załadunku oraz ustawienie jej na podłożu w miejscu rozładunku. W praktyce wygląda to tak, że kurier przyjeżdża pod wskazany adres i oznajmia odbiorcy, że czeka „na dole” z zamówioną przesyłką. Chociaż często spotyka się to z nieciekawą reakcją odbiorcy, jednak należy wiedzieć, że w przypadku paczki cięższej niż 30 kg – kurier ma do tego pełne prawo. Po przyjęciu przesyłki odbiorca musi już we własnym zakresie zorganizować pomoc przy wniesieniu. Najlepiej zrobić to wcześniej, ustalając z nadawcą termin dostawy. Identyczna sytuacja wygląda przy nadaniu – kurier swoim samochodem powinien mieć swobodny dostęp do palety. Ponadto obydwu stronom zależy na jak najszybszej realizacji usługi, więc prędzej czy później udaje się dojść do porozumienia i paczka trafia do miejsca docelowego, czyli do odbiorcy.

Co to jest CAF? Currency Adjustment Factor to opłata nakładana na dodatek do opłat frachtowych dla firm przewozowych, opracowana w celu uwzględnienia ciągle zmieniających się kursów wymiany między dolarem a innymi walutami. Celem CAF jest zrekompensowanie przewoźnikom wszelkich strat wywołanych wahaniami kursów walut. Zarówno podstawa obliczeń, jak i metodologia, mogą się różnić w zależności od danego przewoźnika. Co istotne, CAF wzrasta wraz ze spadkiem dolara amerykańskiego. Jest on naliczany jako procent do podstawowego kursu wymiany, który obliczany jest jako średni kurs wymiany z ostatnich 3 miesięcy. Ze względu na tę dodatkową opłatę nadawcy najczęściej zawierają specjalne kontrakty „all inclusive” po jednej cenie, która uwzględnia wszystkie obowiązujące opłaty, aby ograniczyć efekt CAF. Wprowadzenie i stosowanie współczynnika korekty walutowej uzasadnione jest w przypadku umacniania się kursu wymiany złotego polskiego (PLN) w stosunku do walut obcych przez dłuższy okres czasu, który prowadzi do obniżenia rentowności świadczenia międzynarodowych usług przewozowych.

Co to jest centrum dystrybucyjne? To obiekt logistyczny, którego głównym zadaniem jest rozdzielanie towarów do poszczególnych odbiorców. Innymi słowy, centrum dystrybucyjne odpowiada za sprawne i skuteczne dostarczanie produktów Klientom, bądź innym magazynom, a nawet za zaopatrzenie zakładów produkcyjnych. Warto zaznaczyć, że centra dystrybucyjne powstały w miejsce klasycznych magazynów z myślą o ograniczeniu kosztów i czasu dostawy produktów na ostatniej mili lub w ramach logistyki odzysku. Właśnie z tego względu zlokalizowane są najczęściej w pobliżu dużych ośrodków miejskich, w parkach przemysłowych czy strefach działalności logistycznej. Centrum dystrybucyjne składa się z jednego (lub większej ilości) budynków, w zależności od obciążenia pracą. Budynki podzielone są na poszczególne obszary robocze, według rodzaju wykonywanych operacji. Jednym z głównych obszarów działań jest strefa przyjęć, gdzie operatorzy sortują produkty i materiały otrzymane z innych magazynów bądź od zewnętrznych dostawców. Kolejny obszar to strefa wydań, w której towar uporządkowany według tras przewoźników oczekuje na załadunek w pojazdach.

Co to jest centrum logistyczne? To samodzielny podmiot gospodarczy, który dysponuje wydzielonym terenem oraz określoną infrastrukturą. Znajdują się w nim obiekty takie jak: magazyn, budynki, parking, platforma przeładunkowa, obiekt biurowy oraz posterunek celny. Dzięki bogatej infrastrukturze, centrum logistyczne może wykonywać różne funkcje, w tym logistyczne, np. transport, zarządzanie zamówieniami, oraz pomocnicze, takie jak spedycja, wynajem opakowań transportowych, czy dodatkowe, np. obsługa techniczna, parking. Centrum logistyczne umożliwia korzystanie z szeregu usług w jednym miejscu. Co więcej, znacznie podnosi poziom obsługi Klienta, umożliwiając mu jednoczesne zamówienie usługi transportu, przeładunku, a także magazynowania towarów. To doskonałe rozwiązanie, które pozwala oszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze. Na terenie centrum logistycznego często można znaleźć różnego rodzaju magazyny: suche bądź chłodnicze, obsługiwane przez doświadczonych pracowników. Jeśli chodzi o czas rozładowywania i przeładowywania, jest w nim znacznie krótszy. A wszystko dzięki temu, że przedsiębiorca posiada nowoczesne usprawniające działanie magazynów maszyny.

Co to jest CETA? To kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa pomiędzy Kanadą a Unią Europejską, odnośnie przyjęcia której, swoje stanowisko przedstawił również polski rząd. W przeważającej części dotyczy ona zniesienia barier celnych pomiędzy krajami UE a Kanadą i ochrony międzynarodowych inwestycji. Korzyści, jakie niesie ze sobą CETA jest wiele. To m.in. likwidacja barier w handlu z Kanadą, ułatwienie wzajemnych inwestycji i dostępu do zamówień publicznych, zwiększenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na rynku kanadyjskim, lepsza ochrona własności intelektualnej oraz wzajemna uznawalność kwalifikacji zawodowych i dyplomów. Na CETA zyskają przede wszystkim konsumenci i przedsiębiorcy. Pierwsi uzyskają większy wybór produktów i niższe ceny. Z kolei, drudzy będą mogli eksportować taniej i łatwiej, bez barier. CETA zniesie od razu 97,7 % ceł (które w ciągu kolejnych 6 lat zostaną zredukowane niemal w całości) oraz większość ograniczeń pozataryfowych, których koszty są znacznie wyższe niż same cła.

Co to jest CFR? Cost and Freight (koszt i fracht), to jedna z reguł międzynarodowych, która reguluje warunki sprzedaży respektowane przez przedsiębiorców na całym świecie. Reguły te dzielą odpowiedzialność oraz koszty pomiędzy sprzedającego a nabywcę towaru na warunkach, jakie ustalą podczas zawarcia transakcji kupna. Ustalają zakres odpowiedzialności stron oraz moment przeniesienia ryzyka ze sprzedającego na importera. Korzystanie z tych reguł jest fakultatywne, a więc obowiązuje wyłącznie w przypadku uzgodnienia tej kwestii przez obie strony. Według regulacji CFR, osoba sprzedająca obciążona jest wszelkimi opłatami związanymi z dostarczeniem towarów do portu. Co to oznacza w praktyce? Otóż ponosi ona większe koszty od importera. Bazując na tych regułach, znaczne ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ponosi jednak kupujący. Ryzyko zostaje mu bowiem przekazane od chwili, w której produkty przekroczą burtę statku podczas załadunku. Kupujący ponosi dodatkowe ryzyko, jeśli nie zawiadomił o terminie wysyłki oraz porcie docelowym, do którego ma dotrzeć towar.

Co to jest co- packing? Nie oznacza on konfekcjonowania, choć bardzo często terminów tych używa się zamiennie. Należy jednak zaznaczyć, że konfekcjonowanie to usługa, która obejmuje ostatni etap pakowania produktu, a więc przygotowanie towaru do wysyłki i sprzedaży. Z kolei co- packing to kompleksowe działania obejmujące kilka etapów, w skład których może wchodzić właśnie konfekcjonowanie. Tego typu usługa oferowana jest najczęściej przez firmy zewnętrzne i skierowana przede wszystkim do producentów i dystrybutorów produktów. W przypadku towarów, które wymagają przepakowania, dostarczane są one zazwyczaj w zbiorczych opakowaniach lub pudełkach, które nie nadają się do wysyłki i sprzedaży. Co ciekawe, niektóre firmy oferują w ramach co- packingu usługę projektowania opakowań oraz etykiet. Gdy zostaną stworzone, zajmują się pakowaniem produktów oraz przygotowaniem ich do wysyłki. Zdarza się, że ten proces jest jeszcze bardziej skomplikowany, szczególnie jeśli w grę wchodzi projektowanie niestandardowych opakowań promocyjnych lub umieszczanie w opakowaniach broszur reklamowych.

Co to jest COD? Inaczej przesyłka pobraniowa, to usługa, która polega na odbiorze należności za towar i dostawę od odbiorcy w momencie doręczenia mu przesyłki. W tym modelu w trakcie zakupów internetowych kupujący nie płaci za zamówienie z góry, lecz opłaca je bezpośrednio kurierowi. Z kolei firma kurierska przekazuje kwotę pobrania nadawcy przesyłki. Następuje to najczęściej przelewem na wskazany wcześniej rachunek bankowy. Skrót COD pochodzi od angielskiego określenia Cash On Delivery. Klienci decydują się na paczkę za pobraniem z kilku powodów. Często jest to niepewność co do wiarygodności danego sklepu, w którym dokonują zakupu. Pobranie pozwala im zapłacić dopiero wówczas, gdy otrzymają już towar. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie muszą obawiać się, że ich pieniądze przepadną lub zostaną zamrożone. Choć na taką formę zapłaty decydują się często osoby mające mniejsze zaufanie do sklepu, jednak nie mogą one liczyć na możliwość sprawdzenia, czy paczka na pewno zawiera zamówiony towar. Prawo przewozowe stanowi, że przesyłka może trafić do rąk adresata dopiero po uiszczeniu za nią opłaty.

Usługa cross border to tworzenie dedykowanej logistyki transgranicznej w oparciu o najlepsze, optymalne rozwiązania transportowe. Cross border określa się mianem internetowego handlu transgranicznego. Niestety samodzielne obsługiwanie Klientów na międzynarodowych rynkach jest często problematyczne. Mając do czynienia z nieznanym wcześniej rynkiem, łatwo jest popełnić błąd, który wpłynie na działalność danego przedsiębiorstwa. Usługa cross border w pewnym stopniu zwalnia z tej odpowiedzialności i pozwala bezpośrednio skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto jest ona ściśle związana z daną branżą i odpowiada na potrzeby danego sektora. Jeśli chodzi o usługę cross border, daje ona wiele możliwości związanych ze skalowaniem działalności oraz zakresu usług: zwiększenie spektrum działalności, odzyskanie utraconych przychodów oraz dotarcie do zagranicznych konsumentów. Aby spełnić oczekiwania konsumenta spoza rodzimego kraju, konieczne jest dostosowanie usług do międzynarodowych standardów, aby przesyłki transportowe zostały odpowiednio dostarczone. Właśnie to umożliwia cross border. 

Co to jest cross docking? To metoda dystrybucji towaru, która eliminuje w łańcuchu dostaw etap związany z magazynowaniem towaru. Jest to tzw. przeładunek kompletacyjny, w trakcie którego dostarczany od dostawcy produkt jest zaraz po przyjęciu do magazynu przygotowywany i kierowany do dalszej wysyłki. Dzięki takiemu rozwiązaniu skracany jest czas realizacji zamówienia, a co za tym idzie, towar szybciej trafia do Klienta końcowego. Metoda ta może być wykorzystana na różnych etapach łańcucha dostaw i dotyczyć, zarówno surowców kierowanych na produkcję, jak i produktów końcowych, które mają trafić do fizycznych sklepów bądź Klientów. Cross docking wymaga perfekcyjnej koordynacji wszystkich uczestników łańcucha dostaw: dostawców, kierowników magazynowych, przewoźników, a także Klientów końcowych. Cross docking zamienia magazyn w miejsce przeładunkowe, w którym następuje „przekazanie” towaru od dostawcy do przewoźnika, który następnie dostarczy go do Klienta. Tym samym pomijane są etapy magazynowania produktów oraz kompletacji zamówień.

Co to jest czas doręczenia? To przewidywany termin doręczenia przesyłek i dla przesyłek krajowych jest to zazwyczaj kolejny dzień roboczy. Czas, jaki przewoźnik ma na doręczenie przesyłki, wylicza się dopiero po przekazaniu paczki kurierowi (czyli po statusie nadania przesyłki), a nie od momentu złożenia zamówienia. Jeśli chodzi o transport przesyłek międzynarodowych, realizowany jest najczęściej do 5 dni roboczych. W przypadku krajów graniczących z Polską doręczenie zazwyczaj następuje szybciej – w ciągu 2 lub 3 dni roboczych. Należy jednak pamiętać, że terminy nie są gwarantowane. Statusy paczek międzynarodowych nie są odznaczane codziennie, jak to ma miejsce w przypadku przesyłek krajowych. Po przekazaniu paczki za granicę, kolejny status może się pojawić dopiero, gdy przesyłka dotrze do kraju docelowego, czyli nawet po kilku dniach. Oczywiście wszystko zależy od dostawcy, czyli wybranej firmy kurierskiej. Z tego powodu nie warto podejmować ewentualnych interwencji przed upływem maksymalnego przewidywanego czasu doręczenia.

Co to jest czas oczekiwania kuriera? Jak jest z godzinami pracy kuriera? Do której godziny jeździ kurier? Zasadniczo godziny pracy kurierów przypadają między 8:00 a 18:00. Kurierzy niektórych operatorów dzwonią wcześniej i umawiają się z Klientem na konkretną godzinę, natomiast inni dzwonią tylko z informacją, o której godzinie będą na miejscu. Ponadto wiele firm kurierskich oferuje nadawcy możliwość określenia czasu oczekiwania na kuriera – czy to w ramach standardowej, czy dodatkowej usługi. Szczególnym przypadkiem jest tutaj przesyłka przyśpieszona z gwarancją dostawy do określonej godziny następnego dnia. Jednak dodatkowe usługi tego typu skierowane są przede wszystkim do Klientów biznesowych, którzy wysyłają np. bardzo ważne dokumenty. Klienci sklepów internetowych najczęściej skazani są na podstawowe opcje dostawy kurierem, aczkolwiek niektóre ze sklepów oferują Klientom szerszy wybór opcji dostawy. Czas oczekiwania kuriera różni się w zależności od przewoźnika oraz zamówionej usługi.

Co to jest D2D? Jeśli interesujesz się handlem, to z pewnością słyszałeś takie pojęcie, jak sprzedaż D2D. Co to oznacza i na czym ono polega? Otóż jest to forma handlu, która polega na sprzedaży bezpośredniej – door to door. Przedstawiciele handlowi, którzy działają w takim systemie, stawiają na bezpośredni kontakt z Klientem. To bardzo popularny model pracy, przede wszystkim ze względu na szeroko zakrojoną sprzedaż, której nie ogranicza miejsce, gdzie znajduje się główna siedziba firmy. Co więcej? D2D to również wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów i możliwość oferowania im usług świadczonych na najwyższym poziomie, które są dopasowane zarówno do ich możliwości, jak i potrzeb. Jednak sprzedaż D2D to coś dla prawdziwych zawodowców. Dlaczego? Handlowiec, który pracuje w takim trybie, musi być nie tylko komunikatywny, ale także charyzmatyczny. Ponadto specyfika pracy wymaga też od niego odpowiedniego przygotowania z zakresu oferty firmy, którą reprezentuje.

Co oznacza skrót DAP? Delivered At Place, czyli dostarczony do miejsca przeznaczenia. Zapis ten odnosi się do obowiązku dostarczenia zamówionego przez odbiorcę towaru w wyznaczone miejsce. Warunki DAP mogą być stosowane przy wykorzystaniu każdego rodzaju transportu. Często stosowane są przy transporcie łączonym, kiedy to transport składa się z więcej niż jednej opcji. Przykładowo, najpierw towar wysyłany jest transportem morskim, później kolejowym a ostatecznie „na kołach”, czyli transportem drogowym trafia do miejsca przeznaczenia. Przy stosowaniu reguły DAP, towar musi być dostarczony do wyznaczonego miejsca, dlatego najlepiej podać je bardzo dokładnie i szczegółowo. Dobrze jest podać konkretny adres i rampę, żeby później nie było niedomówień. Należy pamiętać, że to sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do ustalonego miejsca. Z kolei, rozładunkiem powinien zająć się kupujący. Formuła DAP nie określa, kto ma obowiązek ubezpieczenia towaru. Innymi słowy, sprzedający przekazuje ryzyko kupującemu w momencie udostępnienia towarów do rozładunku.

Co to jest DDP? To skrót, którego rozwinięciem jest Delivered Duty Paid, co oznacza dostarczone, cło opłacone. To formuła handlowa, która określa, że sprzedawca jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty i ryzyko związane z dostarczanym towarem. Musi załatwić wszystkie formalności celne i opiekować się towarem aż do chwili, gdy zostanie dostarczony do miejsca wyznaczonego przez kupującego. Ponadto sprzedający jest także obciążony kosztami zawarcia umowy przewozu, kosztami zawiadomienia kupującego o wysyłce towarów, kosztami kontroli jakościowej oraz kosztami opakowania. Jeśli chodzi o kupującego, to w takiej formie sprzedaży ponosi on koszty związane z zakupem towaru, koszty kontroli przedwysyłkowej, koszty uzyskania dokumentów potrzebnych do wykonania przewozu, a także wszelkie inne koszty, które związane są z nieprzyjęciem towaru i koniecznością jego magazynowania. Zatem, jak widać, obie strony są obciążone pewnymi kosztami. Formuła ta różni się od DDU (Delivered Duty Unpaid) odpowiedzialnością i odpłatnością za formalności celne, które w przypadku DDU ponosi nabywca.

Co to jest deklarowana wartość przesyłki? To wartość zawartości przesyłki, która jest ujawniana przez nadawcę, właściciela lub upoważnionego przedstawiciela. Przewoźnicy mogą określić bazowe, deklarowane limity wartości, które ograniczają ich odpowiedzialność, chyba że Klienci wyraźnie zadeklarują wyższą wartość. Co istotne? W przypadku zagubienia, kradzieży czy uszkodzenia przesyłek zobowiązania kompensacyjne zależą od wartości paczki. Ponadto deklarowana wartość przesyłki może również odgrywać rolę w taryfach oraz innych opłatach celnych, a także w ubezpieczeniu przesyłki. Klienci mogą opierać zadeklarowaną wartość wartości przesyłki na cenie rynkowej, czyli na tym ile powinny kosztować dane towary. Do celów ubezpieczenia warto wziąć pod uwagę również koszty związane z wymianą, w tym koszty opóźnień, jeśli produkty nie dotrą na czas. W przypadku niektórych produktów proces ten może być prosty, ponieważ może być to towar kupiony i sprzedany na otwartym rynku, który można w łatwy sposób wymienić. Z kolei, dzieła sztuki lub inne unikalne przedmioty mogą wymagać specjalnej wyceny.

Co to jest dłużyca? W branży transportowej dłużycami określa się wszelkie towary, które cechują się ponadnormatywną długością. Mowa tutaj m.in. o drewnie, prętach, rurach czy innych materiałach budowlanych. Ich sposób transportu ze względu na wymiary musi odbywać się przy użyciu specjalnych przyczep. Transport dłużycy, przede wszystkim drewna ponadgabarytowego jest regulowany prawnie. Przepisy w sprawie przewozu ładunku dłużycowego określają m.in. metody mocowania towarów dłużycowych, przy których powinno stosować się odciągi proste oraz odciągi przepasujące od góry. Ponadto prawo wskazuje również na konieczność wykorzystania przynajmniej jednej z czterech metod zabezpieczania towaru. Zalicza się do nich m.in. ryglowanie, blokowanie miejscowe bądź całościowe oraz dwa wyżej wspomniane odciągi. Dłużyca może być przewożona tylko specjalistycznymi przyczepami. Jeśli chodzi o prefabrykaty budowlane, transportowane są one specjalnymi naczepami i ciągnikami siodłowymi. Z kolei, krótsze towary bez problemu mogą być przewożone na odpowiednich przyczepach, które ciągnięte są przez samochody dostawcze, osobowe, traktory czy ciężarówki.

Co to jest dok przeładunkowy? Dok przeładunkowy to stanowisko, które służy do przeładunku, załadunku lub wyładunku towarów, umożliwiające stosunkowo szybkie i niewymagające dużego zaangażowania obsłużenie podstawionego pojazdu. W skład doku wchodzi: specjalna rampa przeładunkowa, fartuch uszczelniający (śluza uszczelniająca) i brama przemysłowa. Ponadto, w jej skład mogą wchodzić tzw. elementy nieobowiązkowe, takie jak sygnalizacja świetlna, kliny zabezpieczające czy naprowadzacze kół. Budowa hali wiążę się m.in. z tworzeniem odpowiedniej infrastruktury wokół niej i elementem, który bez wątpienia będzie przydatny w codziennym funkcjonowaniu – dokiem przeładunkowym. Dzięki nim nie ma znaczenia rozmiar pojazdu. Pracownicy oraz towar są mniej narażeni na niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych, a dodatkowo proces przeładunku przebiega znacznie sprawniej. Dok przeładunkowy jest bardzo istotnym elementem wyposażenia frontów przeładunkowych. W dużym stopniu ułatwia on wykorzystanie wielu procesów i sprawia, że czas przeładunku jest znacznie krótszy.

Dropshipping to rodzaj sprzedaży detalicznej, jednak w odróżnieniu od standardowego sklepu internetowego, w którym produkty znajdują się w stacjonarnym magazynie, w dropshippingu są one wysyłane do Klienta bezpośrednio od zewnętrznego dostawcy. Dropshipping może przynieść bardzo wiele korzyści przy minimalnych kosztach. Choć istnieje zarówno wiele zalet, jak i wad wykorzystania tego modelu sprzedaży, jednak zaznajomienie się z mechanizmem działania tego modelu sprawia, że nauka efektywnego kierowania nim okazuje się dziecinnie prosta. Mechanizm funkcjonowania dropshippingu jest bardzo prosty i polega na przeniesieniu procesu kompletowania i wysyłki zamówienia na producenta lub dystrybutora. Rolą sklepu internetowego jest wyłącznie zebranie zamówień, obsługa płatności, przekazanie danych do wysyłki podmiotowi nadając mu przesyłkę. Sklep dropshipping sprawdza się idealnie w wielu sytuacjach, a w szczególności w przypadku nowych biznesów rozpoczynających działalność w internecie. Choć dropshipping jest uniwersalnym modelem sprzedaży, jednak chcąc uzyskać pożądane rezultaty, nie wolno zapominać o wypracowaniu odpowiedniej strategii biznesowej. 

E-commerce to pojęcie pochodzące z języka angielskiego, które oznacza e-handel, czyli handel elektroniczny. Polega na zawieraniu transakcji związanych z działalnością gospodarczą, które są realizowane przy pomocy nowoczesnych rozwiązań technologicznych i telekomunikacyjnych. Najbardziej spopularyzowaną formę e-commerce stanowią sklepy internetowe, dzięki którym możliwe jest obniżanie kosztów związanych z prowadzeniem działalności ze względu na brak konieczności wynajmu lub kupna lokalu, służącego za punkt sprzedaży. Działania związane z e-commerce obejmują nie tylko samą wymianę towarów i usług, ale również akcje promocyjne oraz marketingowe. Są to wszystkie czynności związane z bezpośrednim zawieraniem transakcji handlowych, jak i prowadzące do nich z wykorzystaniem środków teleinformatycznych. Branża e-commerce zyskała na znaczeniu ok. 2000 roku. Dzisiaj wiele sklepów prowadzi swoją działalność wyłącznie za pomocą internetu, a sklepy internetowe posiadają również marki, które dysponują stacjonarnymi punktami sprzedaży.

Co to jest EDI? To elektroniczna wymiana danych – komunikacja między firmami, która polega na wymianie dokumentów biznesowych w formacie standardowym. Prościej mówiąc, EDI to standardowy format elektroniczny, który zastępuje dokumenty w formie papierowej takie jak np. faktury lub zamówienia. Dzięki automatyzacji papierowych transakcji, organizacje mogą nie tylko zaoszczędzić, ale także wyeliminować kosztowne błędy wywołane ręcznym przetwarzaniem danych. Co istotne? W transakcjach EDI informacje przenoszone są z aplikacji komputerowej jednej organizacji do aplikacji komputerowej innej organizacji. Standardy EDI wyznaczają położenie i kolejność informacji w formacie dokumentu. Automatyzacja tej funkcji sprawia, że dane mogą być użytkowane niemal natychmiast, a nie po upływie kilku godzin, dni czy tygodni, które upływają podczas korzystania z dokumentów w formie papierowej. Obecnie coraz więcej firm stosuje system EDI w celu integracji i udostępniania różnego rodzaju dokumentów – poczynając od zamówień i faktur, przez zapytania ofertowe po wiele innych dokumentów.

Co to jest efekt byczego bicza? Powstaje on na etapie łańcucha dostaw, wyjaśniając w ten sposób falowania sprzedaży, ale również innych procesów, które do niej prowadzą – produkcji, dostaw itp. Taki efekt przybiera na sile niczym kula śnieżna, pnąc się do góry w łańcuchu i powodując tworzenie się nadmiernych zapasów. Dlaczego? Sprzedawca, tworząc większe zamówienie u pierwszego podmiotu w łańcuchu, wysyła sygnał o zwiększonym popycie, ale w rzeczywistości chce mieć po prostu większy zapas na wypadek fluktuacji cen, czy wydłużonego czasu realizacji zamówienia. Kolejny podmiot odbiera sygnał, nie sprawdzając go, również tworząc własne zapasy. Podobną sytuację robi każdy kolejny, aż do producenta. W efekcie błędnego przesyłania informacji zaczynają gromadzić się nadmierne zapasy, tworząc tym samym efekt byczego bicza. Spontaniczny i nierzeczywisty wzrost popytu prowadzi do zwiększania zamówień w każdym kolejnym ogniwie w łańcuchu pomiędzy sprzedawcą a producentem. Zatem im więcej podmiotów, tym większe zapasy, a co za tym idzie brak stabilności w działaniach.

Co oznacza pojęcie ekologistyka? To termin, który odnosi się do projektowania opakowań produktów z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Głównym wyznacznikiem są tutaj normy zharmonizowane, opisane w ustawie opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Ekologistyka powstała z potrzeby dbania o środowisko naturalne. Początkowo były to jedynie badania, które przerodziły się w działania realizujące rozwiązania, które miały na celu optymalizację odpadów. Poprzez ich zbiórkę, gromadzenie, usuwanie czy segregowanie i wysyłanie do utylizacji. To zintegrowany proces, który można interpretować na różne sposoby. Jako koncepcję w zarządzaniu materiałami odpadowymi, zdolność do recyklingu, ale także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z normami związanymi z ochroną środowiska. Jednak nie można też zapominać o najważniejszym. Ekologistyka pozwala na podejmowanie słusznych decyzji na szczeblu managerskim i technicznym, które skutecznie minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Można więc śmiało stwierdzić, iż ekologistyka spełnia funkcję logistyki odzysku.

Co to jest embargo? To nakaz rządowy, który ogranicza bądź zakazuje sprzedaży określonych towarów w danym kraju lub krajach. Embargo handlowe może całkowicie uniemożliwić przepływ komercyjny. Embarga są najczęściej motywowane różnicami politycznymi. Jest to zatem narzędzie wykorzystywane przez kraje do wymuszenia zmiany działań swoich odpowiedników. Mogą być one narzucone przez naród jednostronnie przeciwko rywalizującym ze sobą krajom. Podobnie organizacje wielostronne mogą ustanowić embarga jako sankcje wobec krajów, które naruszają interesy społeczności międzynarodowej. Co istotne? Zakaz obrotu handlowego niesie za sobą sankcje wobec obywateli naruszających przepisy. Oprócz tego można ustanowić nawet podobne kary dla państw trzecich, które zdecydują się wspierać bądź handlować z krajem objętym embargiem. Głównym zadaniem embarga jest doprowadzenie do zmiany polityki. Metoda ta może być wykorzystana do cofnięcia decyzji, która narusza interesy osoby zajmującej zajęcie lub wymuszenia porozumienia w celu zmniejszenia jej wpływu.

W tłumaczeniu, Expected Time of Arrival, to planowany czas przybycia, stanowiący wskaźnik, który określa przedział dotarcia pojazdu do miejsca przeznaczenia. Co ciekawe, termin ten pierwotnie używany był w transporcie morskim i odnosił się do momentu przypłynięcia statku do portu. Wówczas przybliżony czas podawano ze względu na zmienne warunki pogodowe oraz długi czas trwania podróży morskiej. Dzisiaj termin ETA jest powszechnie używany w transporcie drogowym, a także w lotnictwie, służbach ratunkowych. Co to jest ETA? Obecnie oznacza on dokładne określenie czasu przybycia na miejsce przeznaczenia, w oparciu o takie informacje jak: długość odcinka transportu oraz ewentualne opóźnienia, które mogą pojawić się podczas transportu oraz wpłynąć na planowane dotarcie do celu. Jeśli np. na trasie przejazdu ciężarówki pojawi się korek, opóźni to jej przejazd, a co za tym idzie, zmianie ulegnie ETA – o ile dana sytuacja drogowa nie została już wcześniej uwzględniona w poprzedniej specyfikacji.

Co to jest ETD? Skrót ETD – Expected Time of Departure podaje w transporcie datę, w której przesyłka opuszcza podany uprzednio port morski czy port lotniczy. Z tą informacją spedycja odbierająca przesyłkę lub Klient dowiadują się o statusie przesyłki. Innymi słowy, ETD oznacza przewidywany termin wyjścia statku z portu. Nie ma żadnej wątpliwości, iż jednym z bardziej powszechnych zastosowań ETA jest transport publiczny, w którym zarówno ruchy pociągów, jak i autobusów czy samolotów mogą być wykorzystywane do generowania szacunkowego czasu przybycia w zależności od statycznego rozkładu jazdy bądź pomiarów natężenia ruchu. W związku z powyższym często łączy się to również z pojęciem ETD – szacowany czasem odjazdu, które działa jak uzupełnienie informacji na temat transportu. Termin wskazuje tym samym przewidywany czas rozpoczęcia podróży. Informacje te są często przekazywane do systemu informacji pasażerskiej, jako część podstawowej funkcjonalności inteligentnych systemów transportowych.

Co to jest europaleta? To rodzaj drewnianej palety, na której mogą być umieszczone towary o różnych kształtach, rozmiarach i masie. Konstrukcja europalety składa się z części stabilizującej w postaci 3 równolegle umieszczonych desek oraz części ułatwiającej transport, składającej się z 9 wsporników i przymocowanych do nich od spodu 3 desek, które stanowią stabilną podstawę. W przestrzeń między deskami są wsuwane widły wózka widłowego, a platformę do rozkładania ładunku stanowi 5 desek przymocowanych w górnej części palety. Co istotne? Każda paleta musi być zgodna z określonymi wymogami – wymiary europalety to 800 x 1200 mm. Europalety mają wypalone oznaczenie EUR oraz EPAL umieszczone na wspornikach. Oryginalne europalety mogą być produkowane przez firmy, które wykupią licencję od EPAL (European Pallet Association). Ponadto firmy, które produkują europalety, mogą je również naprawiać. Naprawiana paleta jest oznaczana poprzez umieszczenie w niej specjalnego metalowego gwoździa ze znakiem EPAL.

Co to jest faktura handlowa? To umowa transakcji np. sprzedaży, pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Faktura handlowa dostarcza służbom celnym kluczowych informacji potrzebnych do odprawy celnej Twoich towarów oraz określenia wszelkich opłat skarbowych, takich jak opłaty celne i podatki. Co istotne? Wszystkie przesyłki międzynarodowe, z wyjątkiem większości przesyłek dokumentów, muszą mieć dołączoną fakturę handlową. Najlepiej, aby była ona wydrukowana na papierze firmowym. Alternatywnie można użyć także elektronicznych dokumentów handlowych (ETD) w celu przesłania lub utworzenia elektronicznej faktury handlowej bez potrzeby drukowania. Jednak dla tej opcji niezbędne jest zezwolenie kraju. Zawarte w niej informacje muszą być w języku angielskim i zawierać dane firmy takie jak: adres, dane kontaktowe oraz numer identyfikacji podatkowej. Ponadto należy na niej również umieścić takie same dane dotyczące odbiorcy. Inne dane, które należy dołączyć to m.in. powód eksportu, data wysyłki, numer zamówienia, opis towarów, ilość produktów, kod HS, koszty ubezpieczenia, kraj pochodzenia, waga.

Co oznacza pojęcie FEFO? First Expired, First Out – pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło. To zasada wydawania towarów z magazynu polegająca na wydawaniu w pierwszej kolejności towarów o najkrótszej dacie przydatności. Metodę FEFO wykorzystuje się w odniesieniu do magazynowania towarów w określonym terminie przydatności. Najczęściej jest ona stosowana w magazynowaniu produktów spożywczych. FEFO zakłada, iż towar, którego data ważności upływa najszybciej jest wydawany jako pierwszy do odbiorcy. Metoda ta najczęściej stosowana jest w przemyśle spożywczym oraz w magazynach, gdzie składowane są produkty z datą ważności. Co istotne? Towar pochodzący z tej samej grupy asortymentowej jest wydawany wtedy, gdy jego przydatność jest najkrótsza. Jednak podczas stosowania tej metody koniecznie jest użycie takich systemów składowania, które umożliwią dostępność do każdej jednostki ładunkowej. Ponadto, muszą również zapewnić pełną kontrolę wszystkich dat ważności. To najbardziej złożona zasada stosowana w branży spożywczej.

Co to jest FIFO? To skrót od First In, First Out, czyli (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Jest to metoda stosowana do zarządzania aktywami i wycenami. Zakłada, że produkty, które zostały wytworzone lub nabyte jako pierwsze, są w pierwszej kolejności sprzedawane, zużywane, czy zbywane. Jeśli chodzi o cele podatkowe, FIFO zakłada, że aktywa o najstarszych kosztach są uwzględnione w koszcie sprzedaży towarów (COGS) w rachunku zysków i strat. Z kolei, pozostałe zasoby są dopasowywane do aktywów, które zostały ostatnio zakupione bądź wyprodukowane. Zastanawiasz się, co daje FIFO? To metoda wyceny, która gwarantuje priorytetowe wydanie tej partii towaru, która została dostarczona do magazynu najwcześniej. Ta prosta i logiczna koncepcja gwarantująca, że określona partia towaru nie będzie zalegała w magazynie. Metoda służy do opracowania wyceny zapasów końcowych. Z kolei, wycena zapasów końcowych służy do obliczenia kosztu sprzedanych towarów. Aby obliczyć koszt sprzedanych towarów sposobem FIFO, powinieneś określić koszt najstarszych zapasów – pomnożyć ceny jednostkowe przez ilość sprzedanych zapasów.

Co to jest firma kurierska? To logistyczna firma posiadająca sieć oddziałów i zatrudniająca kurierów z danego regionu. Większe firmy kurierskie posiadają swoje punkty na terenie całego kraju oraz za granicą. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą świadczyć usługi na całym świecie i każdego dnia dbać o satysfakcję i zadowolenie swoich Klientów. Korzystanie z usług firm kurierskich ma bardzo wiele zalet. Największą z nich jest to, że paczka dociera do odbiorcy najczęściej w jeden dzień roboczy. Jednak, aby paczka mogła przejechać setki kilometrów i dotrzeć w jeden dzień, niezbędna jest praca wielu ludzi i narzędzi. Na początku nadawca zleca odbiór paczki wybranej firmie kurierskiej. Takie zlecenie można składać przez internet, istnieje możliwość wyboru danej firmy kurierskiej takiej jak np. DPD, InPost bądź innych. W zleceniu podaje się informacje na temat paczki, sposobu pakowania, wagi oraz wymiarów. Następnie podajemy adres nadawcy i odbiorcy oraz wybieramy ewentualne usługi dodatkowe.

Co to jest fracht lotniczy? Jednym z kluczowych elementów importu oraz eksportu jest transport ładunku do miejsca przeznaczenia. W przypadku przewozu towarów z odległych krajów np. wschodnioazjatyckich, dostępne są przede wszystkim fracht lotniczy, morski oraz kolejowy. Fracht lotniczy to najnowocześniejsza i najbardziej dynamiczna gałąź transportu, pozwalająca na przewóz ładunku w najkrótszym możliwym czasie. Ze względu na specyfikę tego rodzaju transportu, jest on wykorzystywany przede wszystkim w przypadku przewozu towarów łatwo psujących się o wysokiej wartości bądź pilnie potrzebnych. Cechą, która wyróżnia fracht lotniczy spośród pozostałych środków transportu, jest przede wszystkim czas przewozu – transport ładunku z Chin do Europy, który może trwać od 3 do 7 dni, w zależności od wybranej usługi (przy czym średnia to 5 dni roboczych). Każdego roku drogą powietrzną przewożonych jest kilkadziesiąt milionów ton ładunku. W dowolnej chwili nad kulą ziemską znajduje się od 8 do 20 tysięcy samolotów pasażerskich i towarowych.

Co to jest fracht morski? Fracht morski to pojęcie, które ewoluowało i rozszerzało swoje znaczenie przez wiele lat. Obecnie można założyć, że fracht to przewóz towarów drogą morską. W tym celu wykorzystuje się statki specjalnie przystosowane do transportu określonego typu ładunków – frachtowców. Wysokość frachtu jest ustalana na podstawie ilości (masy) załadunku oraz jego objętości. Ponadto bierze się pod uwagę specyfikę danego zlecenia oraz wykorzystywaną powierzchnię statku. W ramach zasady – freight equalization opłaty pobierane są od różnych producentów, którzy wysyłają ładunki w jednym kierunku. Płacą oni jednakową opłatę frachtową, niezależnie od odległości miejsca załadunku od miejsca docelowego. Fracht morski oprócz samego przewozu może obejmować także formalności związane z organizacją transportu oraz załadunku i rozładunku, a także przygotowanie dokumentacji celnej. Spedytor może też zorganizować magazynowanie towarów i ich dystrybucję. Warto zaznaczyć, iż fracht dotyczy w tej chwili nie tylko statków, ale także transportu lotniczego, kolejowego i samochodowego.

Co to jest fracht? Fracht to pojęcie, które w transporcie przede wszystkim określa przewóz towarów bądź przewożony towar. Z kolei jeśli mówimy o samym terminie fracht, to należy zaznaczyć, że choć jest ono używane w transporcie drogowym, to pochodzi w pierwszej kolejności z transportu morskiego. To właśnie z tego rodzaju przewozów został zaczerpnięty do usług drogowych. Najczęściej pojęcie frachtu w transporcie drogowym znajduje swoje zastosowanie w określaniu wynagrodzenia, które należy się przewoźnikowi za wykonanie transportu ładunku, a powinno zostać wypłacone przez podmiot zlecający mu przewóz towaru. Mowa tutaj o właścicielu lub spedytorze. Choć wysokość frachtu najczęściej podawana jest już w samym zleceniu, jednak jego finalna wersja ustalana jest już prywatnie między przewoźnikiem a jego zleceniodawcą. Podobnie jest z wypłacaniem frachtu – określone zostaje w każdym przypadku indywidualnie przez strony. Zazwyczaj fracht wypłacany jest po dokonaniu przewozu i dostarczeniu ładunku. Na miejsce wskazane w umowie, w terminie do maksymalnie 60 dni od wykonania usługi.

Fulfillment jest usługą, która polega na obsłudze zamówień przez zewnętrznego operatora. Prowadzą ją przede wszystkim firmy logistyczne. Prostym językiem mówiąc, właściciel sklepu internetowego nie musi sam wysyłać produktów ze swojego magazynu. Korzystając z usługi fulfillment zewnętrzna firma obsłuży również takie zamówienia. W zależności od rodzaju umowy fulfillment może obejmować obsługę całego procesu zamówienia lub tylko jego część. Jeśli właściciel sklepu internetowego zamawia w hurtowni np. dwie palety określonego towaru, którym handluje, to posiadając umowę fulfillment towar nie trafia do magazynu firmy logistycznej. Gdy Klient go zamówi, firma logistyczna pakuje odpowiedni towar i wysyła go Twojemu Klientowi. Na podstawie umowy firma logistyczna może również obsłużyć reklamacje i zwroty. Należy zaznaczyć, iż fulfillment to nie to samo co dropshipping. Jest to bowiem zarządzanie zapasami, pakowanie towarów oraz wysyłka i obsługa zwrotów. Z kolei, dropshipping jest usługą działającą podobnie jak fulfillment z tą różnicą, że dropshipping może mieć bardziej ograniczony zakres.

Co to jest HACCP? Hazard Analysis and Critical Control Points – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. To zespół wzajemnie powiązanych ze sobą procedur, które realizują jako całość system zarządzania bezpieczeństwem żywności, czyli system HACCP. System ten podlega zarówno wdrożeniu, jak i certyfikowaniu. Za każdym razem przed rozpoczęciem działalności związanej z obróbką żywności, dany zakład należy zgłosić do Sanepidu w celu wydania decyzji na prowadzenie działalności obróbki żywności. W systemie HACCP główny nacisk kładzie się przede wszystkim na przyczyny zagrożeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przed wyprodukowaniem danego wyrobu można zapobiec lub wyeliminować zagrożenia zdrowotne związane z surowcami, dodatkami i materiałami pomocniczymi, personelem oraz maszynami, urządzeniami i procesem technologicznym. Jest to najbardziej efektywny sposób, który gwarantuje bezpieczeństwo żywności – uznany przez wszystkie organizacje zainteresowane jej bezpieczeństwem.

Handel elektroniczny to działalność polegająca na kupowaniu oraz sprzedawaniu towarów i usług przez internet. Klienci sektora handlu elektronicznego mogą dokonywać zakupów za pomocą swoich laptopów, komputerów oraz innych urządzeń w tym m.in.  smartfonów czy asystentów cyfrowych. Handel elektroniczny rozwija się bardzo dynamicznie w sektorach B2C (Business to Consumer) i B2B (Business to Business). Jeśli chodzi o handel elektroniczny B2C, sprzedawca detaliczny lub inne przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż bezpośrednio na rzecz końcowego Klienta. Z kolei w przypadku handlu elektronicznego B2B przedsiębiorstwo realizuje sprzedaż na rzecz innej firmy. Mimo różnic w obu sektorach głównym celem większości firm jest umożliwienie Klientom zakupu wybranego rozwiązania w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i przy użyciu dowolnego urządzenia cyfrowego. Obecnie w dobie nowych mediów i rozwoju technologicznego handel elektroniczny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na rynku gospodarczym. Poza głównymi transakcjami kupna i sprzedaży działaniami, które wspierają handel elektroniczny, są również akcje marketingowe oraz promocyjne.

Co to jest integracja? To proces i rezultat utrzymywania części całości razem. Może mieć zastosowanie w różnych dziedzinach takich jak m.in. społeczna, polityczna czy ekonomiczna. Oznacza to, że integracja polega na łączeniu różnych elementów, które są częścią wspólnego zestawu. Może odnosić się np. do grupy osób bądź krajów. 

Funkcja integracyjna w logistyce polega na interdyscyplinarnym podejściu, które nacechowane jest elastycznością, opartym na pogłębianiu analizy wewnętrznych, jak i zewnętrznych relacji, które zachodzą w procesach logistycznych. Integrowanie działań w zakresie przepływów towarów bądź usług i związanych z nimi informacji odgrywa ważną rolę z punktu widzenia wpływu rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwie na szybkość realizacji zamówień oraz szybkość reagowania wobec zmieniających się oczekiwań nabywców. Przeprowadzając integrację poszczególnych działań w obszarze logistyki, należy wziąć pod uwagę zależności, które występują pomiędzy systemem logistycznym a konkretnymi obszarami i działami. Tym sposobem przedsiębiorstwo może uniknąć kłopotów związanych z brakiem koordynacji oraz integracji pomiędzy nimi.

Co to jest JDA? JDA, czyli Jednolity Dokument Administracyjny (ang. Single Administrative Document – SAD) to uniwersalny statystyczny dokument celny. Używany jest w międzynarodowym obrocie towarowym w odniesieniu do procedur wywozowych, przywozowych oraz procedury tranzytowej. Odgrywa on rolę wniosku o rozpoczęcie postępowania celnego i ma zasadnicze znaczenie w handlu z krajami spoza Unii Europejskiej (w tym do Wielkiej Brytanii po Brexicie) lub w handlu towarami Unii Europejskiej.

Dokument JDA służy jako deklaracja importera Unii Europejskiej i obejmuje, zarówno cła, jak i VAT. Obowiązuje on we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), które obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię, Szwajcarię i Lichtenstein. Osoby, które zamierzają eksportować towary i usługi do Polski, powinny również znać poniższe przepisy.

Co to jest JIT? Metoda Just In Time to strategia zarządzania produkcją, która została opracowana w Japonii przez Taiichi Ohno. Wyrażenie „Just In Time” w tłumaczeniu na język polski oznacza – dokładnie na czas. Prościej mówiąc, jest to strategia zarządzania zapasami – osiągnięciu zysku sprzyja zmniejszenie poziomu zapasów. To świetne rozwiązanie, które pozwala na redukcję kosztów podczas całego procesu produkcyjno – magazynowego. Co istotne? Potrzebne zasoby nie są składowane, lecz dostarczane w momencie, gdy są potrzebne. Rezultatem odpowiedniego zastosowania metody JIT jest zysk oraz poprawa jakości procesów firmy i jej wydajności. Warto zaznaczyć, że podczas wdrożenia JIT rozwiązuje się problem związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem, które przekracza oczekiwany poziom. Wdrożenie tej metody powinno być połączone z wprowadzeniem określonych zasad. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku zapewnienie wysokiej jakości dostaw oraz gromadzenie minimalnych zapasów. Wiążę się z tym konieczność składania częstych zamówień oraz krótki okres ich realizacji.

Co to jest kod pocztowy? Kody pocztowe funkcjonują w wielu krajach i podobnie jak w Polsce służą do precyzyjnego określenia adresu. Kod pocztowy przydaje się nie tylko podczas adresowania listu lub paczki. Wpisujemy go w wielu drukach urzędowych, umowach oraz formularzach internetowych. Co więcej? Znajomość kodów pocztowych jest dzisiaj niezbędna, dlatego tym bardziej warto znać kilka faktów na ich temat, które ułatwią nam ich stosowanie. Kod pocztowy w Polsce ma postać 5 – cyfrową i zapisuje się go z myślnikiem w formacie: 00-000. System kodów pocztowych został wprowadzony w Polsce w 1973 roku i nosi nazwę Pocztowych Numerów Adresowych. Aktualna ich baza obejmuje kilkadziesiąt tysięcy unikalnych kodów, z których każdy dokładnie określa określony obszar w naszym kraju. Mają one pomagać pocztowcom w sortowaniu przesyłek i dostarczaniu ich pod właściwy adres. Sama nazwa miejscowości nie zawsze na to pozwala, ponieważ w naszym kraju istnieje wiele miejscowości o tej samej nazwie. Kod pocztowy pozwala dokładnie określić, o które miasto lub wieś chodzi, a co za tym idzie właściwie dostarczyć przesyłkę.

Kim jest kurier? To osoba, której zadaniem jest dostarczenie przesyłek, paczek bądź dokumentów, od punktu nadania do wyznaczonego celu w najszybszym możliwym czasie. Należy pamiętać, że dostarczenie pod wskazany adres nie zawsze oznacza wniesienie przesyłki pod same drzwi. Dlaczego? Otóż jest to ustalone w regulaminie przewoźnika i u każdego może oznaczać co innego. Kurier dziennie pokonuje od 150 do 250 kilometrów. Co ciekawe, zawód kuriera rozwinął się wraz z rozwojem sprzedaży w internecie. Praca kuriera jest dla osób, które są odporne na stres, potrafią umiejętnie zarządzać swoim czasem oraz dla tych, dla których dźwiganie cięższych przesyłek nie stanowi problemu. Co istotne? Do 2003 roku praca kuriera była definiowana ustawą łączności z dnia 23 listopada 1990 roku. Natomiast po wejściu w życie ustawy o prawie pocztowym z 2003 roku, zarówno kurier, jak i usługa kurierska są traktowane wyłącznie jako wyrażenia o charakterze potocznym. Wśród typów kurierów można wymienić m.in: dyplomatyczny, zawodowy, rowerowy.

Co to jest Last Mile? Pojęcie Last Mile Logistic oznacza logistykę transportu towaru na ostatnim odcinku drogi, którą pokonuje towar w drodze do Klienta. W ciągu realizacji Last Mile, czyli ostatnia mila jest bardzo często najdroższa. Dlaczego? Ponieważ na ostatnim odcinku drogi towaru do Klienta, dostawy wydają się trudno zbierać i zestawiać razem, przez co koszty w tym obszarze są najczęściej ponadproporcjonalne. Ten problem jest efektem najczęściej małych ilości dostaw, które często składają się jedynie z jednego zlecenia, oraz z drugiej strony z rozłożenia punktów dostaw, ponieważ każde zlecenie musi zostać dostarczone pod inny adres. Operatorem obsługującym ostatnie mile są m.in. dostawcy usług listowych i paczek, własne serwisy dostaw, sprzedawcy wysyłkowi, a także handel meblami czy serwisy dostarczające pizze. W tym przypadku produkt dostarczany jest wprost do domów, a rozładunków jest zawsze kilkanaście. Kierowcy pomagają przy każdym z rozładunków, zachowują szczególną ostrożność i dbają o to, by nie uszkodzić towaru, tym samym niwelują konieczność zwrotów.

Co to jest LIFO i na czym polega? LIFO to skrótowiec od angielskich słów „Last In, First Out”, czyli ostatnie przyszło, pierwsze wyszło. To metoda, w której chodzi o wydawanie towarów z magazynu. Zasada LIFO zakłada, iż ostatnie produkty dodane do zapasów firmy zostają sprzedane, jako pierwsze. Koszty zapłacone za te produkty są kosztami uwzględnionymi w obliczeniach. Takie podejście wykorzystuje się przy składowaniu dużej liczby produktów, najczęściej tych, których rozmiary są znaczne oraz wtedy, kiedy data ważności zapasów nie ma znaczenia. Co więcej? Firmy, które stosują wyceny zapasów LIFO, to z reguły te, które mają stosunkowo duże zapasy jak np. sprzedawcy detaliczni czy salony samochodowe, które mogą skorzystać z niższych podatków oraz wyższych przepływów pieniężnych. Wdrożenie zasady LIFO zazwyczaj obniża dochód netto, aczkolwiek jest korzystne podatkowo, gdy ceny rosną. Przeciwieństwem tej metody jest FIFO- First In, First Out, czyli pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Co oznacza likwidacja przesyłki? Przede wszystkim w momencie zaistnienia takiej sytuacji, przewoźnik powinien niezwłocznie skontaktować się ze swoim zleceniodawcą, który ma obowiązek nadesłać instrukcje dotyczące postępowania z przesyłką. Jeśli takich instrukcji nie ma lub przewoźnik nie jest w stanie się do nich dostosować, wówczas ciąży na nim obowiązek dokonania likwidacji przesyłki. Stanie się tak również w przypadku zaginięcia dokumentów przewozowych, kiedy nie można ustalić osoby, która jest uprawniona do rozporządzania ładunkiem. W tej sytuacji przewoźnik musi pamiętać o zapisach uprawniających go do likwidacji przesyłki, zawartych w artykule 58 Prawa Przewozowego. Nie dostosowanie się do przepisów może skutkować roszczeniami wobec przewoźnika dotyczącymi odszkodowania. Likwidacji przesyłki można dokonać poprzez: sprzedaż przesyłki, nieodpłatne przekazanie właściwej jednostce organizacji lub zniszczenie. Bardzo istotną kwestią jest obowiązek powołania przez przewoźnika komisji, która decyduje o wartości przesyłki oraz sposobie jej likwidacji.

Co to jest list przewozowy? To jeden z najważniejszych dokumentów, bez którego nie można nadać swojej przesyłki. Termin znany jest również pod pojęciem etykieta, często używanym zamiennie. List przewozowy jest potwierdzeniem odebrania paczki do wysyłki przez wybraną firmę przewozową. Zawiera wszystkie niezbędne informacje, które pomagają w identyfikacji przesyłki, dlatego tak bardzo jest on ważny. Odgrywa szczególnie duże znaczenie, gdyby coś stało się z Twoją paczką. Są w nim umieszczone dane takie jak m.in. miejsce i data wystawienia dokumentu, dane i adres nadawcy, dane i adres przewoźnika, dane i adres odbiorcy, liczba sztuk czy waga brutto. List przewozowy spełnia 3 podstawowe funkcje. Po pierwsze: informacyjną, o której świadczą wyżej wymienione dane. Po drugie: dowodową, co przydaje się w momencie zaginięcia paczki. Natomiast ostatnią funkcją jest funkcja legitymacyjna – list przewozowy jest wówczas dokumentem, który pozwala na odbiór danego towaru. Istotne znaczenie ma również w przypadku odpraw celnych (eksport i import).

Logistyka e-commerce jest odpowiedzią na zmiany w sposobie organizacji i zarządzania procesami realizacji zamówień w czasach dynamicznego wzrostu popularności handlu elektronicznego. Logistyka e-commerce to przede wszystkim takie prowadzenie działań, aby Klient otrzymał usługi jak najwyższej jakości. Tym sposobem buduje się przywiązanie Klienta do marki, które przede wszystkim umocni pozytywny wizerunek firmy na rynku. Profesjonalna logistyka e-commerce wymaga realizacji zamówienia w jak najkrótszym czasie, unikania pomyłek, udostępnienia kanałów komunikacyjnych, które umożliwiają sprawny kontakt oraz zapewnienia poczucia komfortu Klienta na każdym etapie zakupu. Ponadto, logistyka e-commerce jest oparta na danych. Wszelkie informacje na temat dostępnego stanu zapasów muszą być precyzyjne i wiarygodne. Jej istotnym elementem jest również kompletacja i przygotowywanie zamówień oraz obsługa Klientów indywidualnych. W przeciwieństwie do tradycyjnej logistyki, logistyka e-commerce charakteryzuje się obsługą pojedynczych zleceń, w dużej ilości i z reguły o małej wartości paczki. 

Co to jest MaxiCode? To matrycowy, modularny, alfanumeryczny kod kreskowy o stałym wymiarze. Ze względu na swoją strukturę może być stosowany do znakowania obiektów, które szybko się poruszają m.in. ładunków poruszających się na przenośnikach. Ponadto może być umiejscowiony na powierzchniach zagiętych lub zakrzywionych. Co istotne? Symbolika została opracowana w 1992 roku przez firmę kurierską United Parcel Service. Następnie symbolika została włączona do Wykazu Ujednoliconych Symbolik przez organizację AIM. Obecnie symbolika jest dostępna na licencji public domain. Poza symbolami ASCII istnieje także możliwość kodowania znaków należących do alfabetu: arabskiego, greckiego, hebrajskiego bądź cyrylicy. MaxiCode ma stałe wymiary równe jednemu calowi kwadratowemu. Dzięki temu możliwe jest zakodowanie 93 znaków alfanumerycznych lub 138 cyfr (stała wartość) w 866 modułach. Każdy z modułów ma kształt sześciokąta i przyjmuje dwa kolory zaczerniony lub biały. Specyfikacja dopuszcza i umożliwia połączenie do ośmiu kodów celem zwiększenia ilości przenoszonych danych.

Kim jest nadawca? Nadawanie przesyłek kurierskich bądź pocztowych jeszcze do niedawna wiązało się z osobistą wizytą w oddziale i przekazaniem pracownikowi wszelkich informacji na temat osoby zlecającej przesyłkę. Dzisiaj nadawca może wysłać przesyłkę również za pośrednictwem internetu, czyli bez wychodzenia z domu i żmudnego oczekiwania w korkach. W słownictwie kurierskim istnieje sformułowanie nadawcy. Zatem, co oznacza termin nadawca? To osoba przekazująca paczkę bądź list kurierowi po ich odpowiednim przygotowaniu oraz zabezpieczeniu. Ponadto nadawca ma wiele praw i obowiązków, które warto poznać jeszcze przed nadaniem swojej pierwszej przesyłki. Zazwyczaj jako nadawcę uznaje się na świecie kurierskim osobę, która przekazuje przesyłki w ręce kuriera, zarówno w miejscu nadań, jak i w swoim własnym miejscu zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że nadawcą nie jest osoba zlecająca usługę. W transporcie nadawca oznacza podmiot, który zawiera umowę przewozu z przewoźnikiem, a nie podmiot, który dokonuje fizycznego załadunku towaru na pojazd.

Co to jest numer nadania? To numer nadawany przez Pocztę Polską, dzięki któremu można śledzić status przesyłek. Z kolei statusy przesyłek to informacje pokazujące stopień zaawansowania realizacji usługi transportowej. Co więcej? Status informuje, na jakim etapie realizacji znajduje się obecnie paczka i pozwala określić przybliżony termin jej doręczenia. Śledzenie statusów możliwe jest dzięki wykorzystaniu specjalnego narzędzia do śledzenia przesyłek oraz indywidualnego numeru paczki, czyli numeru nadania. Każda przesyłka kurierska ma swój numer identyfikacyjny umożliwiający sprawdzenie, gdzie się aktualnie znajduje. Monitorowanie statusu przesyłki pozwala na lepsze zaplanowanie dnia w momencie, kiedy oczekujemy na kuriera. W momencie zamówienia przesyłki i nadania numeru, zarówno nadawca, jak i odbiorca zyskują dostęp do statusów, które można w dowolnej chwili sprawdzać. Jeśli chodzi o moment zmiany statusu, różni się on w zależności od danej firmy kurierskiej. W niektórych firmach status zmienia się, kiedy przesyłka opuszcza jedną lokalizację, z kolei w innych zmiana następuje dopiero wówczas, kiedy przesyłka dociera do kolejnego oddziału.

Co to jest numer referencyjny nadawcy? Aby zlokalizować paczkę, potrzebny jest numer listu przewozowego lub numer referencyjny. Jest on generowany podczas nadawania przesyłki kurierskiej. To niepowtarzalny ciąg znaków, który przypisany jest do danej paczki. Dzięki jego częstym aktualizacjom można dokładnie sprawdzić lokalizację przesyłki. To niezwykle cenne narzędzie do śledzenia Państwa przesyłek. Monitorowanie i śledzenie przesyłek przez dostawców usług spedycyjnych zapewnia adresatowi wiele korzyści. Dzięki monitorowaniu przesyłki za pomocą numeru referencyjnego nadawcy, użytkownik wie, gdzie się ona znajduje praktycznie w każdej chwili i kiedy jest spodziewane jej przybycie na adres odbiorcy. Kolejną zaletą numeru referencyjnego nadawcy jest to, że ryzyko utraty paczki spada praktycznie do zera. Kupujący mają pełen wgląd w to, gdzie znajduje się paczka, co sprawia, że śledzenie przesyłek jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zatem nadawca paczki może udostępnić adresatowi monitorowanie przesyłki poprzez podanie numeru referencyjnego nadawcy. Jednak jeśli chcemy, aby odbiorca był informowany automatycznie o nadaniu i zaplanowanym doręczeniu, to musimy w trakcie jej rejestracji podać adres e-mailowy odbiorcy oraz jego numer telefonu.

Kim jest odbiorca? Pojęcie odbiorca jest najczęściej spotykane w przypadku nadawania oraz przewozu przesyłek. Odbiorcą jest osoba odbierająca paczkę, czyli przyszły właściciel. Jego dane powinny znaleźć się na liście przewozowym wraz z danymi nadawcy, miejscem przeznaczenia oraz miejscem i datą załadunku. Ponadto, na tego rodzaju dokumencie powinien być widoczny typ towaru, ilość sztuk i waga brutto. Odbiorca w transporcie to jeden z podstawowych podmiotów, które uczestniczą w przewozie drogowym różnego rodzaju towarów. Może to być osoba lub przedsiębiorstwo, po stronie której następuje przejęcie lub rozładunek towarów. Ważne jest, że po przybyciu towaru na miejsce odbiorca ma prawo żądać od przewoźnika lub pracownika firmy spedycyjnej wydania listu przewozowego z pokwitowaniem drugiego identycznego egzemplarza. Moment, w którym odbiorca może domagać się wydania przesyłki, jest chwila, w której przybywa ona do docelowego miejsca. W przypadku jakichkolwiek należności, które wynikają z listu przewozowego, odbiorca jest zobowiązany do ich uiszczenia.

Opakowania blistrowe co to jest? Ogólnie można stwierdzić, że blister jest to rodzaj opakowania składającego się ze sztywnego spodu (np. kartonu) oraz sztywnego przeźroczystego tworzywa sztucznego. Czasami używa się wymiennie nazwy blister i wytłoczka. Jest ono w taki sposób profilowane, aby można było zobaczyć zapakowany produkt umieszczony między tymi dwoma warstwami. To opakowanie z folii termoformowalnej metodą próżniową. Ich kształt jest bardzo zbliżony bądź idealnie oddaje kształt towaru, który ma być w nie zapakowany. Należy zaznaczyć, iż blistry są przede wszystkim samodzielnymi, bezbarwnymi opakowaniami o różnych kształtach lub mają za zadanie pozycjonowanie produktu. Ponadto istnieje możliwość dostosowania opakowania blistrowego pod konkretny produkt. Dzięki wykorzystaniu transparentnej folii możliwe jest dokładne obejrzenie zapakowanego towaru. Co więcej? Folia chroni towar przed uszkodzeniami mechanicznymi. Opakowania blistrowe bardzo dobrze przyjęły się w sprzedaży, gdyż doskonale eksponują pakowany wyrób – mogą być zawieszane, stawiane bądź leżeć na półce.

Co to jest opłata paliwowa i w jaki sposób jest obliczana? W Polsce to należność finansowa pobierana w wyniku wprowadzenia na rynek krajowy paliw silnikowych ora gazu, którymi zasila się pojazdy samochodowe. Na co przeznaczana jest opłata paliwowa w naszym kraju? W 80% wpływy z  opłaty zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, a pozostałe 20% – Fundusz Kolejowy. Opłatę paliwową muszą uiszczać producenci paliw silnikowych bądź gazu, ich importerzy, oraz wszyscy ci, którzy w oparciu o przepisy o podatku akcyzowym podlegają obowiązkowi podatkowemu od paliw silnikowych lub gazu. Jeśli chodzi o wysokość opłaty paliwowej, oblicza się ją na podstawie zużycia wyżej wymienionych surowców, od których trzeba zapłacić podatek akcyzowy. Każda firma kurierska do wyliczeń opłaty paliwowej wchodzącej w skład usług podchodzi inaczej, wyodrębniając ją z ceny za przesyłkę lub włączając ją do niej. Zatem aktualna wysokość opłaty paliwowej zależy od aktualnej ceny paliwa, a co za tym idzie – może wzrosnąć lub się obniżyć.

Co to jest paleta przemysłowa? Paleta przemysłowa może występować w wielu wymiarach, mieć dowolną liczbę desek i grubość klocków. Zarówno wymiary palet, jak również nośność tych palet najczęściej jest dopasowana do indywidualnych potrzeb Klienta. Producenci, chcąc podnieść zaufanie do swojej marki i produktów, stosują czasem specjalne oznaczenia ISO oraz korzystają z możliwości personalizacji palety, umieszczając na niej np. własne logo. Co więcej? Paleta przemysłowa często wykorzystywana jest, jako tańszy odpowiednik palety Euro. W palecie przemysłowej o wymiarach 1200 mm x 800 mm może występować dowolna ilość desek, jak również może być wykonana z różnego rodzaju drewna. Kolejnym często spotykanym wymiarem palety przemysłowej jest 1200 mm długość x 1000 mm szerokość – to wymiar palety ISO (EUR 2, EPAL 2). Rodzajów palety przemysłowej jest bardzo wiele. Jakość ich wykonania zależy od producenta, dlatego warto skorzystać ze sprawdzonych dostawców. Rozmiary palet przemysłowych dostępnych najczęściej w sprzedaży to: 1200 mm x 1000 mm, 1000 mm x 1200 mm, 800 mm x 1200 mm, oraz 800 mm x 600 mm.

Co to jest PDI? To skrót od Pre-Delivery Information, czyli informacji wysyłanej do adresata przed przyjazdem do niego kuriera z paczką. Informacja ta może mieć formę e-maila z najważniejszymi parametrami i terminami przesyłek, bądź SMS-a. Czasami jest to też normalna preawizacja telefoniczna, najczęściej w godzinach rannych. Co istotne? Aby informacje takie były wskazane, należy przede wszystkim zaznaczyć opcję PDI / tel. Do odbiorcy w trakcie wypełniania formularza wyceny przesyłki kurierskiej na stronie głównej konkretnego serwisu. Ponadto należy również zadbać o to, aby podany został pełny i prawidłowy adres e-mail i/ lub numer telefonu do adresata. W zależności od kuriera forma komunikacji z adresatem może być różna i obejmować więcej niż jeden sposób poinformowania o nadchodzącej przesyłce. Należy pamiętać, iż usługa PDI jest płatna, jednak nie są to duże kwoty (najczęściej od 2 do 5 zł). Największe znaczenie PDI odgrywa przy przesyłkach pilnych bądź o dużej wartości,

Marketplace to rodzaj platformy e-commerce, w której produkty lub usługi są dostarczane przez wielu sprzedawców, podczas gdy transakcje są przetwarzane przez operatora platformy marketplace. Sklepy marketplace są podstawowym rodzajem e-commerce wielokanałowego i mogą być świetnym sposobem na usprawnienie procesu sprzedażowego. Pozwalają one konsumentom i sprzedawcom zawierać umowy sprzedaży lub świadczenia usług online. Stanowią również ostateczne miejsce zawarcia umowy zakupu. Zamówienie złożone i opłacone przez użytkownika na tej platformie zostaje przekierowane do konkretnego sprzedawcy i to przez niego jest wysyłane. Marketplace jest miejscem, które gromadzi w jednym miejscu dużą ilość produktów pochodzących od różnych dostawców. Stanowi zatem innowacyjne podejście do sprzedaży, przypominające internetowe targowisko. Platforma działa w prosty i intuicyjny sposób, przedstawia Klientowi ofertę zgodną z towarem, którego poszukuje, a następnie przekierowuje go na stronę wybranego sprzedawcy. Dzięki zgromadzeniu dużej ilości danych pozwala na zdobycie szeregu informacji, zarówno o cenach, jak i dostępności towarów czy czasie dostawy.

Co to jest POD? Zwrot kopii dokumentu potwierdzającego dostawę. Jak mówi art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, do dokumentów potwierdzających wykonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej należy zaliczyć: dokumenty przewozowe, kopię faktury dostawy, specyfikację sztuk ładunku oraz potwierdzenie przyjęcia przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska. Co istotne? Wymienione wyżej dokumenty muszą potwierdzać dostawę towarów poza granice kraju. Dowodem zastępczym może być korespondencja z nabywcą lub dokumenty ubezpieczające fracht. Należy jednak pamiętać, że nie mają takiej mocy, jak dokumenty wyliczone w ustawie. Omawiane dokumenty nie muszą być wystawione osobno, ponieważ potwierdzeniem jest faktura oraz specyfikacja sztuk ładunku, a dodatkowo może to być list przewozowy. Pisemne potwierdzenie doręczenia (POD)/ kopia dokumentu przewozowego – na wniosek Klienta przewoźnik może udostępnić dokument przewozowy danej przesyłki oraz potwierdzenie doręczenia z podpisem odbiorcy. Przykładowo taka usługa jest dostępna w DPD za dodatkową opłatą.

Co to jest potwierdzenie doręczenia? Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twoja przesyłka dotarła już do adresata, możesz wybrać usługę potwierdzenia doręczenia przesyłki. Takie potwierdzenie jest przesyłane w formie wiadomości e-mail, SMS, faxu lub telefonicznie. Usługi potwierdzenia doręczenia polegają zazwyczaj na dostarczeniu nadawcy kopii potwierdzonego przez odbiorcę listu przewozowego (faxem, e-mailem lub pocztą). Jednak, jeśli owy dokument nie jest potrzebny, można wybrać opcję powiadomienia o dacie i godzinie oraz nazwisku osoby, która odbiera paczkę. Taka informacja może być też dostarczona za pośrednictwem telefonu, faxu, e-maila bądź SMS-a. Co istotne? Dodatkowa usługa potwierdzenia doręczenia przesyłki może przybierać różne formy i w zależności od nich jest płatna lub darmowa. Wszystko zależy od tego, jaką formę powiadomienia preferuje Klient. Obecnie najszerzej dostępną, a jednocześnie bezpłatną opcją, jest śledzenie przesyłki w internecie. W serwisach firm kurierskich znajdują się specjalne narzędzia pozwalające monitorować status przesyłki.

Co to jest potwierdzenie nadania? Potwierdzenie nadania otrzymujemy na Poczcie Polskiej podczas wysyłki listu poleconego, niezależnie od tego, czy jest to list ekonomiczny, czy priorytetowy. Jest to swojego rodzaju dowód nadania listu lub przesyłki, ponieważ dotyczy on także przesyłek poleconych. Potwierdzenie nadania to gwarancja, że przesyłka dojdzie pod wskazany adres. Z kolei, jeśli tak się nie stanie – przesyłka zostanie bez problemu odnaleziona, gdyż jest rejestrowana na każdym etapie swojej podróży. Potwierdzenie nadania listu na Poczcie Polskiej podpisywane jest przez pracownika poczty, który potwierdza odbiór przesyłki poleconej. Co więcej? Druk potwierdzenia nadania dostępny jest również na stronie internetowej w formacie PDF. Należy podkreślić, iż potwierdzenie nadania pozwala także na śledzenie przesyłki za pośrednictwem specjalnego numeru, który można wpisać na stronie Poczty Polskiej. To często wykorzystywany rodzaj w postępowaniach podatkowych np. w wysyłce PIT bądź wysyłce dokumentów do sądów. Potwierdzenie nadania określane jest w dokumentach pocztowych jak druk PP 11.

Co to jest protokół szkody? To dokument spisywany po stwierdzeniu uszkodzenia paczki. Nie jest on jednak spisywany we wszystkich krajach. Oprócz Polski takie dokumenty stosuje się w następujących krajach europejskich: Bułgaria, Czechy, Litwa, Dania, Rumunia, Słowacja, oraz Węgry. W naszym obszarze prawnym dokument ten jest bardzo istotny i stanowi podstawę, jeśli chodzi o proces reklamacyjny. Protokół szkody spisujemy podczas dostawy paczki, w obecności kuriera. Natomiast, jeśli paczka nie została doręczona do odbiorcy ze względu na uszkodzenie paczki, a kurier odmówił jej przyjęcia widząc szkodę, wówczas protokół spisujemy w momencie, kiedy przesyłka wróci do nadawcy. Spisanie protokołu szkody w obecności kuriera, w momencie doręczenia paczki ma istotne znaczenie, ponieważ odpowiedzialność firmy kurierskiej za transport rozpoczyna się w chwili odebrania paczki od nadawcy, a kończy w momencie doręczenia jej do odbiorcy, bądź dokonania zwrotu do nadawcy. Jeśli przyjmiemy paczkę bez żadnych zastrzeżeń, zachodzi stwierdzenie, że przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a ewentualne szkody powstały po odebraniu paczki, a tym samym nie można przypisać ich bezpośrednio firmie kurierskiej.

Co to jest przesyłka całopojazdowa i na czym polega? Full Truck Load – tak określany jest w języku angielskim transport całopojazdowy. Innymi słowy, chodzi o to, że cała powierzchnia pojazdu, który będzie przewoził ładunek, jest zarezerwowana dla jednego Klienta. Co istotne? Nie należy jednak rozumieć tego w ten sposób, że koniecznie musi zostać wykorzystana cała powierzchnia. Mimo że Klient dokonuje opłaty za całość, jednak nie ma obowiązku wykorzystania całego miejsca. Rzecz jasna jest to rozwiązanie, które ma również swoje słabe strony. Mianowicie, koszt nie jest podzielony na kilka zleceniodawców, tak, jak w przypadku transportu drobnicowego. Tutaj cała kwota za dany transport spoczywa na jednej osobie. Niestety jest to zdecydowanie bardzo duży koszt. Jednak mimo tego, takie rozwiązanie posiada wiele zalet. Przede wszystkim czas realizacji zlecenia jest znacznie szybszy, niż w przypadku transportu drobnicowego. Po drugie Klient musi wypełniać zdecydowanie mniej dokumentów. Dużą zaletą jest również fakt, że zarówno załadunek, jak i rozładunek odbywa się tylko raz.

Co to jest przesyłka dłużycowa? To jeden z wyjątkowych rodzajów paczek, które można wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłka kurierska może być standardowa, gabarytowa bądź właśnie dłużycowa. To rodzaj paczki, w której wysyłamy długi przedmiot. To przesyłka, która ma niestandardowe wymiary, a jej specyficzną cechą jest jeden bardzo długi bok. Łączna suma wszystkich boków to ponad 6 metrów. Ten wymiar najdłuższy musi sięgać powyżej 2 metrów. Co więcej? Tego typu przesyłka musi być wyróżniona jako specjalna, ponieważ wymaga dostosowania pojazdu kuriera do bezpiecznego jej przewiezienia. Co to oznacza w praktyce? Otóż zamówienie kuriera musi zawierać informację, że jest to właśnie przesyłka dłużycowa. Nie musi być ona tak samo ciężka, jak przesyłka gabarytowa, która jest innym rodzajem tej usługi. Należy pamiętać, że waga przesyłki dłużycowej jest liczona w nieco inny sposób, dlatego nadając paczkę, należy postępować uważnie. Każdy szczegół przesyłki dłużycowej ma znaczenie.

Przesyłka eksportowa – co to jest? To usługa z zakresu przesyłek międzynarodowych, polegająca na wywozie towaru do innego kraju. Wysyłając przesyłki do kraju należącego do Unii Europejskiej, nie jest wymagane składanie dokumentacji na potrzeby odprawy celnej. To dzięki porozumieniu handlowemu, jakim jest Unia Celna UE, nie istnieją wewnętrzne granice między państwami członkowskimi. A to sprawia, iż w przypadku wszelkiego handlu towarami na jej obszarze nie stosuje się importowych oraz eksportowych opłat celnych. W przypadku eksportu (wywozu) nie obowiązuje cło wywozowe oraz inne podatkowe należności, w przeciwieństwie do importu (dopuszczenia do obrotu). Jeśli będzie to konieczne, cło zobowiązany jest opłacić odbiorca. W zależności od kraju obowiązują różnej wysokości opłaty celne i podatki. Tanie przesyłki eksportowe to idealne rozwiązanie, zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Przesyłki eksportowe mogą być transportowane drogą morską, lotniczą lub transportem drogowym. Zależnie od wybranego środka transportu, cena eksportu może znacząco się różnić, podobnie jak czas dostawy.

Co to jest przesyłka ekspresowa? Przy przesyłkach ekspresowych nakładany jest na nie priorytet – muszą w określonym czasie dotrzeć do odbiorcy. Co istotne? Firma transportowa powinna być przygotowana na wszelkie niespodziewane sytuacje, w tym m.in. awarie, trudne warunki pogodowe, tak by w razie ich wystąpienia zareagować na tyle szybko, żeby nie powstało opóźnienie. Szybka reakcja jest możliwa dzięki monitorowaniu danego transportu. Przesyłka ekspresowa ma dotrzeć do punktu docelowego w możliwie jak najkrótszym czasie. Aby było to możliwe, niezbędna jest szeroka baza współpracy z różnymi przewoźnikami, firmami logistycznymi oraz dziesiątkami firm pomocniczych. Dzięki niej możliwa jest niemal błyskawiczna dostawa nawet w najdalsze zakątki świata za pomocą transportu drogowego, kolejowego, frachtu morskiego oraz lotniczego. Usługa przesyłek ekspresowych jest niezwykle ważna, szczególnie jeśli mamy do czynienia z wysyłką leków, badań klinicznych, które mogą uratować czyjeś życie. Przesyłki ekspresowe to gwarancja indywidualnego podejścia do zlecenia i 100% zaangażowania w sprawne zrealizowanie zlecenia.

Co to jest przesyłka gwarantowana? Pod tym hasłem kryje się ostateczne określenie terminu, w którym firmy kurierskie zobowiązują się dostarczyć przesyłkę do odbiorcy. Każdy regulamin dotyczący świadczenia usług pocztowych lub przewozowych poszczególnych przewoźników, zawiera precyzyjne określenie gwarantowanego terminu doręczenia przesyłki. Jeśli termin określony w regulaminie przewoźnika jako „gwarantowany” upłynie, a przesyłka nadal nie zostanie dostarczona, można ubiegać się o reklamację usługi – czyli zwrotów kosztu samego transportu. Przesyłka gwarantowana to przede wszystkim możliwość bezstresowego doręczenia nagłych paczek, gdy najważniejsza jest oszczędność czasu. Wiele niepotrzebnych sytuacji związanych z terminowością dostarczania paczek, powstaje właśnie przez brak prawidłowego zrozumienia poszczególnych terminów. Co różni przewidywany termin dostawy od gwarantowanego? Przewidywany termin dostawy to czas, w którym z prawdopodobieństwem 95-99% paczka zostanie doręczona od odbiorcy, licząc od dnia jej odbioru. Z kolei, przesyłka gwarantowana określa maksymalny czas, w jakim firma kurierska zobowiązuje się doręczyć paczkę do określonej lokalizacji.

Co to jest przesyłka importowa? To usługa, która umożliwia Klientom sprowadzenie towaru zza granicy. Należy jednak pamiętać o formalnościach z tym związanych, w tym przede wszystkim formalnościach dotyczących odprawy celnej. Po złożeniu zlecenia importowego i opłaceniu kosztów transportu następuje wygenerowanie listu przewozowego w systemie przewoźnika oraz przesłanie go do nadawcy. Po przygotowaniu przesyłki importowej do potrzeb transportu międzynarodowego skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz umieszczeniu na paczce listu przewozowego, z nadawcą kontaktuje się przedstawiciel lokalnego oddziału firmy kurierskiej. Przesyłka importowa w transporcie międzynarodowym w zależności od państwa nadania – może trwać od 3 do 6 dni roboczych. Po dostarczeniu przesyłki do magazynu celnego przeprowadzana jest weryfikacja wagi oraz wymiarów przesyłki. Po zakończeniu odprawy celnej importowej, Klient otrzymuje komplet dokumentów, które potwierdzają zakończenie procedury oraz notę księgową informującą o należnościach celno – podatkowych do zapłaty. Po uiszczeniu przez Klienta należności, przesyłka jest wysyłana do finalnego odbiorcy w Polsce. Czas doręczenia przesyłki importowej w kraju wynosi od 1 do 2 dni roboczych.

Co to jest przesyłka konduktorska? Przesyłki konduktorskie to jedna z form dostarczenia paczek, gdzie głównym miejscem odbioru i wysyłki jest stacja kolejowa PKP. Przesyłka konduktorska polega na tym, że paczka jest dostarczana przez kierownika pociągu, który przewozi ją pociągiem pasażerskim na danej trasie. Tym sposobem pociąg zmienia się w firmę kurierską, natomiast jego pracownicy w kurierów. Przyjmowaniem i wydawaniem paczek zajmuje się kierownik podczas postoju na stacji, a ich przewóz odbywa się w przedziale służbowym. Dużą zaletą przesyłek konduktorskich jest to, że dotrą do odbiorcy już w tym samym dniu od ich nadania. Zatem jest to przydatna opcja dla osób, którym zależy na czasie. Należy jednak pamiętać, że paczki odbierane i doręczane są wyłącznie na stacjach, które znajdują się na co dzień w rozkładzie jazdy danego pociągu. Innymi słowy, nie można nadać paczki do miejsca, gdzie pociąg się nie zatrzymuje. Jako przewoźnika przesyłki konduktorskiej, należy wybrać pociąg łączący stację nadania ze stacją odbioru.

Co to jest przesyłka krajowa? Przesyłka krajowa to usługa na terenie Polski obejmująca przyjazd kuriera po paczkę oraz dostarczenie jej w dowolne miejsce w naszym kraju. Na terenie Polski działa wiele firm kurierskich, które oferują usługi na przesyłki krajowe. Z tego typu przesyłki odpowiadają tacy kurierzy jak m.in. DPD, InPost, DHL, GLS czy UPS. Co istotne? To od Klienta zależy, na jaką firmę się zdecyduje. Kryterium wyboru może być różne – niska cena, krótki czas dostawy czy opinia o danej firmie. Przesyłka krajowa za pośrednictwem sprawdzonych firm kurierskich to gwarancja satysfakcji oraz niskiej ceny. Zamawiając kuriera poprzez stronę internetową przewoźnika, oszczędzisz nie tylko pieniądze, ale również czas. Zamawianie kuriera na terenie kraju to czynność, która nie wymaga wielkiego zaangażowania. Kurierzy przyjeżdżają po odbiór paczek nie tylko do największych miast, ale także do każdego miejsca w Polsce. Dzięki temu każdy, kto ma dostęp do internetu może zamówić kuriera, który przyjedzie po odbiór przesyłki krajowej we wskazane miejsce i dostarczy ją do dowolnego miejsca w Polsce.

Co to jest przesyłka kurierska? To przewóz przedmiotów, które powinny dotrzeć do adresata bezpiecznie i w krótkim czasie. Przedmioty te przewozi kurier. Zazwyczaj przewóz rzeczy jest realizowany metodą door-to-door, która polega na przesłaniu, przez nadawcę, pocztą kurierską danego przedmiotu do odbiorcy. Większość firm kurierskich specjalizuje się w dostawach ładunków, które posiadają ustandaryzowane gabaryty. Przesyłki kurierskie są istotnym i nieodłącznym elementem światowego rynku usług logistycznych. Na ich wyodrębnienie miały wpływ liczne przesłanki ekonomiczne, oraz organizacyjne w inny segment rynku. Przesyłki kurierskie swoim zasięgiem obejmują specyficzne grupy ładunków. Przewozy kurierskie oferują również Klientom usługi dopasowane do specyfiki, zwłaszcza jeśli chodzi o niezwykle elastyczną czasowo, jak i geograficznie organizację logistyczną przewozów. Co wyróżnia usługi kurierskie? Spośród innych usług logistycznych to przede wszystkim możliwość precyzyjnego określenia czasu dostawy przesyłki do odbiorcy.

Co to jest przesyłka międzynarodowa? Przesyłki zagraniczne, międzynarodowe wysyłane są każdego dnia z wielu różnych miejsc na całym świecie. Dzięki nim możliwe jest szybkie dostarczenie tego, co potrzebne, bez konieczności osobistego dowozu bądź odbioru. To ogromne ułatwienie dla wszystkich, ponieważ przesyłki międzynarodowe mogą być nadawane w różnych celach, zarówno osobistych, jak i biznesowych. Korzystamy z nich, kiedy chcemy wysłać coś do swoich znajomych lub rodziny mieszkającej za granicą. Firmy zajmujące się sprzedażą, mogą bez problemu doręczyć towar do swoich Klientów. W tym przypadku odległość nie stanowi już żadnej bariery. Do dyspozycji są przesyłki międzynarodowe ekspresowe, które w krótkim czasie pozwalają na dostarczenie paczki nawet w najdalsze zakątki świata. Fakt, że nic Cię nie ogranicza, pozwala Ci wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę, która idealnie odpowie Twoim potrzebom. Przesyłki międzynarodowe mogą być wysyłane: klasycznie poprzez pocztę polską, poprzez prywatnego przewoźnika lub przesyłką kurierską.

Przesyłka niedoręczalna co to oznacza? Przesyłka niedoręczalna, jak sama nazwa wskazuje, to taki rodzaj paczki, który z różnych powodów nie mógł być doręczony do odbiorcy. Podstawą funkcjonowania nadanej przesyłki jest nie tylko osoba, która ją nada i dostarczy, ale również odbierze. Dlatego, jeśli nie jesteśmy pewni tego ostatniego, warto sprawdzić, z jakimi kosztami oraz ograniczeniami będziemy mieli ewentualnie do czynienia. Powody niedoręczenia przesyłki mogą być różne. Najczęstsze z nich to m.in. błędny adres miejsca docelowego, nieodebranie przesyłki w terminie, nieudana dwukrotna próba doręczenia bądź odmowa przyjęcia paczki przez adresata. W przypadku niedoręczenia paczki zostaje ona odesłana na adres nadawcy, dlatego należy upewnić się, iż podaliśmy poprawny adres zwrotny. W innym wypadku przesyłka może zostać przez firmę kurierską otwarta, a nawet firma może się jej pozbyć. Za zwrot przesyłki niedoręczalnej należy zapłacić. Jest to taki sam koszt, jaki został przez nas poniesiony przy pierwotnym nadaniu paczki.

Co to jest przesyłka niepiętrowalna? Najprościej mówiąc, przesyłka niepiętrowalna to taka, która uniemożliwia piętrowanie. Innymi słowy, w tej sytuacji niemożliwe jest umieszczenie jej na innej przesyłce (palecie). Co więcej? Ona sama również nie daje możliwości umieszczenia na niej czegokolwiek. Głównym powodem niepiętrowalności jest najczęściej kształt ładunku. Inne przyczyny takiego stanu rzeczy to m.in.: krucha i delikatna zawartość przesyłki bądź opakowanie, które w łatwy sposób może ulec zniszczeniu. Aby nadać przesyłkę niepiętrowalną podczas składania zamówienia, należy wybrać dodatkową opcję dla tego typu przesyłek. Pamiętaj, jeśli tego nie zrobisz, przewoźnik uzna, że Twoja przesyłka nie nadaje się do piętrowania, a tym samym może naliczyć dodatkowe koszty. Warto mieć to na uwadze, szczególnie jeśli planujesz nadać przesyłkę frachtem morskim i chcesz uniknąć dodatkowych kosztów. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko zminimalizujesz ryzyko dopłat, ale jednocześnie będziesz mieć pewność, że przesyłka niepiętrowalna dotrze do adresata w stanie nienaruszonym.

Co to jest przesyłka niestandardowa? Kryteria dotyczące gabarytów oraz form przesyłek stosuje się po to, by łatwiej było je sortować. Co to oznacza w praktyce? Sortowanie ma na celu poukładanie paczek ze względu na: miejsce odbioru, wagę oraz rozmiar. A wszystko po to, żeby je bezpieczniej i szybciej dostarczyć do odbiorcy. Większość firm kurierskich ma w swoich regulaminach jasno podane, które paczki traktowane są jako standardowe, a które nie zaliczają się do tej kategorii. Przesyłki niestandardowe to m.in. paczki mające nietypowy kształt, towary kruche i łamliwe, przesyłki pozbawione kartonu, oraz paczki nienadające się do automatycznego sortowania. W przypadku przesyłek niestandardowych pracownicy firm kurierskich starają się tak ładować przesyłki w autach dostawczych, aby były one ułożone w kolejności doręczeń, oraz zgodnie z ich wymiarami i wagą. Chodzi tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwo transportu oraz uniknięcie sytuacji, w której paczki niestandardowe zostaną uszkodzone lub spowodują uszkodzenie innych przesyłek.

Co to jest przesyłka paletowa? Przesyłka paletowa to taka, w której towar umieszczony jest na palecie. Najczęściej stosuje się do tego celu palety EURO o wymiarach 120 x 80 cm, aczkolwiek istnieje również możliwość wykorzystania innych. To forma wysyłki kurierskiej dedykowana dla ładunków o dużej masie (zazwyczaj powyżej 50 kg) i wymiarach wykraczających poza standardowe gabaryty. W zależności od zasad stosowanych przez danego przewoźnika maksymalna masa takiej paczki może wynieść nawet 1500 kg. Największe wykorzystywane w transporcie palety kurierskie mają zwykle wymiar 120 x 120 cm, natomiast wysokość ładunku razem z paletą może przekraczać nawet 2 m. Przesyłka paletowa do świetne rozwiązanie m.in. dla zbiorczej wysyłki większych ilości drobnych towarów, a także wysyłki ładunku o dużych gabarytach lub masie i dość regularnym kształcie. Zazwyczaj w ten sposób wysyła się: duży sprzęt AGD, duży sprzęt RTV, meble, materiały budowlane, sprzęt ogrodniczy, niektóre części samochodowe czy worki z ziemią.

Co to jest przesyłka planowana? To inaczej przewidywany termin doręczenia przesyłki oraz średni czas doręczenia paczki. Każdy przewoźnik, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, podaje w ten sposób informacje o szacunkowym czasie doręczenia przesyłki i rzeczywiście niewielki odsetek paczek jest dostarczany po określonym w ten sposób terminie. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj w najgorętszych okresach sprzedaży online m.in. podczas Black Friday bądź przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy znacząco wzrasta ilość zamówień przez internet. Należy również zaznaczyć, że planowany termin doręczenia przesyłki, w ramach usług jednego przewoźnika może być inny przy paczce standardowej. Co więcej? Jeśli czas oczekiwania na planowaną przesyłkę przekracza ustalony wcześniej termin, ale nadal mieści się w terminie gwarantowanym, nie stanowi to podstawy do reklamacji usług kurierskich. Mimo tego, firmy kurierskie zdają sobie sprawę z tej niedogodności, dlatego termin dostarczenia przesyłki jest zazwyczaj jasno sprecyzowany i określony na podstawie wewnętrznego regulaminu świadczenia usług pocztowych.

Co to jest przesyłka proceduralna? Obejmuje ona usługę kurierską, której obsługa jest zgodna z polskim prawem, w tym również ze świadczeniem usług na podstawie umowy outsourcingowej. Doręczenie przesyłek odbywa się na terenie całego kraju bez konieczności zgłaszania się odbiorcy do wskazanego punktu w najbliższej miejscowości. Tego typu przesyłki wymagają zweryfikowania odbiorcy zgodnie z przedstawioną dokumentacją tożsamości. Konieczne jest również poświadczenie odbioru przesyłki w formie 2 podpisów – kuriera i odbiorcy paczki/listu. Należy pamiętać, że termin doręczenia nie może być przypadkowy. Wobec tego wymaga to bezpośredniego kontaktu kuriera z odbiorcą, nikim więcej. Jeśli chodzi o korzyści wynikające z wybierania usługi proceduralnej, jest ich wiele. Mowa tutaj nie tylko o usprawnieniu, ale także przyśpieszeniu czasu obiegu poufnej dokumentacji między nadawcą a odbiorcą. Nie chodzi tutaj wyłącznie o jak najszybsze i bezpieczne doręczenie przesyłki, ale również o dokonanie wszystkich niezbędnych formalności.

Co to jest przesyłka towarowa? Przesyłka towarowa to określenie dla jednostki ładunkowej. Terminem tym określa się przesyłkę, która ma zostać nadana do przewozu przez jednego nadawcę do innego odbiorcy. Wszystko odbywa się na podstawie jednego listu przewozowego. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokich korzyści z ograniczenia formalności w tym właśnie zakresie. Przesyłkę towarową stanowią rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego bądź innego dokumentu przewozowego. Co istotne? Przesyłki towarowej nie stanowi przesyłka pocztowa będąca przedmiotem usługi pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku (Prawo Pocztowe). Rodzaje przesyłek w zależności od masy lub objętości oraz ze względu na termin przewozu określa taryfa lub cennik. Ustalenie, które przepisy – prawa pocztowego, czy prawa przewozowego znajdują zastosowanie, jest zatem problematyczne z uwagi na krzyżowanie się zwartych w nim pojęć. Z przewozu wyłączone są rzeczy: których przewóz jest zabroniony, które przez swój rozmiar, masę czy inne właściwości nie nadają się do przewozu, a także niebezpieczne.

Co to jest przesyłka z gwarantowaną godziną doręczenia? Jak sama nazwa wskazuje to rodzaj przesyłki, która dostarczana jest do Klienta o konkretnej godzinie. Każdą z firm kurierskich obowiązuje również gwarantowany termin dostawy. Jest to czas gwarantowany, w którym dana firma kurierska zobowiązuje się doręczyć przesyłkę kurierską. Jeśli się to nie uda z winy przewoźnika, mamy prawo do złożenia reklamacji i uzyskania odszkodowania. Doręczenie terminowe polega na wykonaniu usługi przewozu w taki sposób, aby przesyłka dotarła do adresata przed określoną godziną np. do 12:00 lub do 09:00 następnego dnia. Przesyłka z gwarantowaną godziną doręczenia to usługa dodatkowo płatna i tylko w przypadku zaznaczenia na liście przewozowym odpowiedniej usługi i opłaceniu jej, wskazany termin jest wiążący. Chcąc skorzystać z tego typu usług, przede wszystkim powinieneś sprawdzić dostępność danej usługi dla konkretnego miasta lub kodu pocztowego odbiorcy. Gwarantowany czas doręczenia oznacza, że firma kurierska zrobi wszystko, aby dostarczyć przesyłkę w terminie. Jeśli tego nie zrobi, Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy.

Kim jest przewoźnik? Przewoźnikiem często nazywa się całą firmę, która zobowiązuje się do przewozu towarów z punktu A do punktu B. Co więcej? Podmiot, który prowadzi tego typu przedsiębiorstwo, musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu. Usługi świadczone przez przewoźnika mogą mieć charakter regularny lub okazjonalny, a ich wykonanie wiążę się z opłatą ze strony zlecającej. Przewoźnik może świadczyć zarówno usługi krajowe, jak i międzynarodowe. Przewoźnikiem można nazwać też kierowcę, którego wynajmuje przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe. W tym znaczeniu jest to osoba, upoważniona do prowadzenia pojazdów oraz przewożenia towarów. Przewoźnik musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, dokumenty oraz regularnie wykonywać badania, które potwierdzą dobry stan jego zdrowia. Kierowca, który wynajmowany jest przez firmę transportową, musi być również odpowiedzialny. Na trasie odpowiada on zarówno za zdrowie swoje, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Prowadząc duży pojazd, trzeba zachowywać szczególną ostrożność.

Co to jest SCM? Supply Chain Management – Zarządzanie łańcuchem dostaw, to zaawansowany system planowania i optymalizowania łańcucha dostaw. System tworzą grupy zintegrowanych aplikacji obsługujących określone obszary logistyczne. Pozwala on na kontrolę przepływu produktów, informacji i usług. SCM często określany jest jako rozwiązanie komplementarne systemu ERP, dlatego jego wprowadzenie nie można rozpatrywać bez wcześniejszej jego implementacji w środowisku przedsiębiorstwa systemu ERP. Często utożsamia się łańcuch dostaw z logistyką, jednak logistyka jest jednym z elementów tego łańcucha. Obecnie cyfrowe systemy SCM mogą być stosowane przez wszystkie strony, które zaangażowane są w tworzenie produktów lub usług, realizację zamówień, śledzenie informacji, w tym m.in. przez dostawców, producentów, hurtowników, detalistów, a także podmioty zajmujące się transportem i logistyką. Operacje wykonywane w ramach łańcucha dostaw obejmują zamawianie, zarządzanie cyklem życia produktów, planowania łańcucha dostaw, logistykę oraz zarządzanie zamówieniami.

Co to jest SCV? Supply Chain Visibility – widoczność łańcucha dostaw. To możliwość śledzenia poszczególnych komponentów, podzespołów oraz produktów końcowych w drodze od dostawcy przez producenta do konsumenta. Przykładowo, zakres SCV obejmuje surowce, a to czy element będzie śledzony za pomocą śledzenia do przodu i do tyłu – zależy od produktu. SCV możliwe jest dzięki technologii zarządzania łańcuchem dostaw, która dostarcza w czasie rzeczywistym dane dotyczące logistyki oraz innych aspektów łańcucha dostaw. To informacje, które pomagają firmom manewrować wokół niedoborów zapasów, spełniać normy dotyczące zgodności oraz śledzić produkty aż do momentu dostawy. SCV może odnosić się do widoczności zarówno wewnątrz własnych granic operacyjnych firmy, jak i w sieci partnerskiej. Ogólnym celem SCV jest zbieranie lepszych informacji o operacjach łańcucha dostaw, poprawa wydajności, zmniejszenie ryzyka, zwiększenie satysfakcji Klientów oraz zwiększenie zysków. Firmy osiągają takie wyniki dzięki ulepszonemu planowaniu, wglądowi i realizacji łańcucha dostaw.

Spedycja tuż obok transportu i logistyki jest jednym z trzech sektorów branży TSL. Firma spedycyjna wykonuje szereg czynności na rzecz zleceniodawcy, zapewniając sprawny i bezproblemowy transport towarów. Spedycja zajmuje się organizacją przewozu towarów. Jest to działalność usługowa, która dotyczy obsługi przesyłek o zakresie nadania transportu i odbioru. Dzięki spedycji możliwy jest m.in.  sprawny przewóz ładunków oraz zachowanie płynności funkcjonowania przedsiębiorstw i złożonego łańcucha dostaw. Choć termin ten jest często mylony z logistyką, to jednak zakres działań jest zupełnie inny. W przypadku logistyki mamy do czynienia z szerszym zakresem usług, który obejmuje przede wszystkim planowanie transportu. Spedycję dzieli się na krajową i międzynarodową. Ze względu na złożony charakter w spedycji można wyróżnić 2 typy: gałęziowa, która polega na przewozie towarów za pomocą jednego środka transportu oraz intermodalna, polegającą na transporcie ładunków za pomocą więcej niż jednego środka ładunku. Główny podział spedycji koncentruje się na rodzajach środków transportu. Można wyodrębnić spedycję drogową, lotniczą, morską i kolejową.

SSCC co to jest? Pojęcie SSCC (Serial Shipping Container Code) jest stosowanym na całym świecie numerem identyfikacji jednostki transportowej (kontener, paleta, paczka itd.). SSCC opiera się na systemie EAN i wyrażony jest w formie 18. miejscowego kodu numerycznego. Kod ten zawiera informacje o nadawcy towaru, dokładny opis produktu, pola przeznaczone dla dalszych specyfikacji oraz numeru kontrolnego. Kod ten identyfikuje właściwą jednostkę na drodze od nadawcy poprzez przewoźnika lub przewoźników do odbiorcy. Aby zapobiec przekłamaniom, kody użyte blokowane są na okres 2 lat. Wykorzystanie kodu SSCC umożliwia uzyskanie szczegółowej informacji na temat zawartości przesyłki bez konieczności oklejania paczek kilkoma etykietami oraz ich skuteczne śledzenie. Kod SSCC nadawany jest przez organizacje GS1 i przydzielany w postaci unikatowej puli numerów jednostkom gospodarczym. Każda jednostka logistyczna otrzymuje unikalny numer, który firma pobiera z przydzielonej puli – aż do jej wykorzystania.

Co to jest terminal przeładunkowy? Zarówno transport towarów, jak i ładunków wymaga często wykorzystania więcej niż jednego środka transportu. Do przeładowania towarów potrzeba sporo miejsca, odpowiednich umiejętności oraz wypełnienia niezbędnej dokumentacji. W tym celu powstają terminale przeładunkowe. Zatem terminal przeładunkowy oznacza miejsce, w którym dochodzi do przeładowania oraz zmiany jednego środka transportu na inny. Bywa on również nazywany punktem styku różnych gałęzi transportu. Terminal przeładunkowy znajduje szerokie zastosowanie nie tylko do samego przeładunku, ale również składowania jednostek transportowych oraz towarów. Mowa tutaj m.in. o ich sortowaniu, etykietowaniu oraz dystrybuowaniu. Jego prawidłowe funkcjonowanie zależy od wyposażenia w odpowiednią infrastrukturę, w tym m.in. suwnice, żurawie samojezdne, ciągniki technologiczne, naczepy, ładowarki, a także od właściwej organizacji toczących się tam procesów. Ponadto, terminale przeładunkowe coraz częściej oferują także usługi logistyki i spedycji. Dlatego w tego typu obiektach zatrudniani są doświadczeni specjaliści, którzy zajmują się przede wszystkim optymalizacją wszystkich działań.

Co to są towary zabronione w przewozie? Zgodnie z przepisami prawa niektóre towary mogą być transportowane wyłącznie w określonych warunkach, a jeszcze inne nie mogą być transportowane np. drogą lotniczą. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem, które obowiązuje w każdym kraju, należy do obowiązków nadawcy. Należy pamiętać, że przesyłki podlegają kontroli i możliwym opóźnieniom przez urzędy celne lub przedstawicieli innych organów rządowych. Towary zabronione w przewozie przez obowiązujące prawo lub regulacje, w tym m.in. rząd federalny, stanowy, rząd prowincji czy samorząd lokalny w kraju pochodzenia bądź przeznaczenia, nie będą transportowane przez firmy kurierskie. Towary zabronione w przewozie, inaczej towary nielegalne – to wszystkie towary uznane za nielegalne według prawa kraju nadania/ odbioru oraz praw międzynarodowych. Są to m.in. narkotyki, pornografia, konopie przeznaczone do celów leczniczych, a także produkty pochodne np. CBD. Nie wszystkie towary można wysłać do każdego państwa.

Co to jest transport intermodalny (kombinowany)? Transport intermodalny to transport realizowany przez dwa (lub więcej) środki transportu, ale z wykorzystaniem jednej, tej samej jednostki ładunkowej np. kontener lub naczepa. Co istotne? Dotyczy to całej trasy, którą pokonuje towar – od nadawcy do odbiorcy. Ponadto istotne jest, iż w transporcie intermodalnym nie precyzuje się udziału określonej gałęzi transportu w operacjach dowozowo – odwozowych. Transport intermodalny (kombinowany) można podzielić ze względu na: zasięg, rodzaj użytych jednostek ładunkowych, charakter użytych środków transportowych oraz sposób i charakter organizacji. Wśród największych zalet tego rodzaju transportu można wymienić: ekologia, możliwy transport „door to door”, większe bezpieczeństwo niż transport drogowy, mniejsza wypadkowość, większa regularność oraz lepsza punktualność. Ponadto transport intermodalny jest mniej wrażliwy na warunki pogodowe i zakłócenia. Jego dużą zaletą jest również większa prędkość handlowa na duże odległości niż w transporcie drogowym.

Co to jest transport zwrotny? Zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie niepokojąco wzrasta ilość różnego rodzaju odpadów. To problem, który dotyczy skali globalnej. Aby zapobiec niekontrolowanemu generowaniu się odpadów różnego pochodzenia, eksperci od logistyki podjęli się stworzenia zupełnie nowej koncepcji, dzięki której można skutecznie zapobiec dalszej degradacji środowiska naturalnego. Transport zwrotny, nazywany także logistyką odwróconą lub ekologistyką, jest koncepcją, według której do zarządzania odpadami należy podejść z 2 stron – ekologicznej i ekonomicznej. Warto zaznaczyć, iż transport zwrotny jest stosunkowo nowym obszarem badawczym, w związku z czym jego dokładna definicja nie została jeszcze określona. Mimo tego, pojęcie logistyki zwrotnej czy transportu zwrotnego pojawiło się już w latach 80 XX wieku. Głównym sednem idei transportu zwrotnego jest szczegółowa analiza przepływu dóbr, nie od producenta do konsumenta, a odwrotnie – od konsumenta końcowego do pierwotnego producenta. Transport zwrotny uwzględnia ponowne wykorzystanie zużytych materiałów.

Czym jest ubezpieczenie przesyłki? Ubezpieczenie przesyłki to dodatkowo płatna usługa, jaką oferują wszystkie firmy kurierskie. Jeśli chodzi o wartość ubezpieczenia, jest ona zależna od wartości paczki, natomiast koszt dodatkowego ubezpieczenia to zaledwie kilka złotych. Niekiedy zdarza się, że kurierzy do pewnej wartości paczki oferują ubezpieczenie gratis. W regulaminach firm kurierskich znajdują się szczegółowe informacje na temat maksymalnej wartości przewożonych przedmiotów oraz opłaty za ubezpieczenie przesyłki. Na przewoźniku spoczywa finansowa odpowiedzialność i jest ona także określona w regulaminie świadczenia usług. Podstawą do jej wyliczenia bywa najczęściej wartość deklarowana przesyłki. Należy pamiętać, że podanie wartości ubezpieczenia otwiera Klientowi drogę do roszczenia o wskazaną kwotę w drodze reklamacji. Dlatego, zwłaszcza w przypadku droższych przedmiotów dodatkowe ubezpieczenie przesyłki jest bardziej polecane. Ubezpieczenie obejmuje m.in. zaginięcie paczki czy jej uszkodzenie. Wartość przesyłki zawsze określa nadawca. Ubezpieczenie przesyłki zamawia się w chwili wypełniania formularza nadania paczki.

Co to jest UPC? Universal Product Code, czyli uniwersalny kod produktu – to powszechnie stosowany system identyfikacji produktów dla towarów detalicznych. Co więcej? To system służący identyfikacji produktów stosowany do produktów detalicznych na całym świecie, a szczególnie w Ameryce Północnej. Do każdego produktu przypisywany jest 8 – 12 cyfrowy numer, znany jako kod UPC. Praktycznie każdy produkt konsumencki sprzedawany w sklepach stacjonarnych i internetowych zawiera kod kreskowy UPC, który składa się z numeru znanego jako UPC wraz z graficzną wersją kodu, znaną jako kod kreskowy. Z kolei, sam kod kreskowy składa się z zestawu kresek bądź linii z odstępami między nimi. Numer posiada od 8 do 12 cyfr, w zależności od rodzaju kodu. Pierwsze sześć lub 10 cyfr to numer identyfikacyjny producenta a ostatnia cyfra, to liczba kontrolna, która zapewnia dokładność kodu. Istnieją dwa rodzaje kodów kreskowych UPC: UPC-A – standardowa wersja, która jest najczęściej stosowana w transakcjach detalicznych w punktach sprzedaży oraz UPC-E – skrócona wersja UPC, która posiada osiem cyfr i najczęściej używana jest na małych artykułach detalicznych takich jak np. kosmetyki czy papierosy.

Czym jest upselling? To technika sprzedaży, która polega na przedstawieniu Klientowi produktu o wyższym standardzie, większej funkcjonalności niż ta, którą obecnie jest zainteresowany. Delikatnie wykorzystywana pozwala zwiększyć kwotę sprzedaży. Jeśli chodzi o sklepy internetowe, upselling polega na zaprezentowaniu Klientowi wersji premium produktu, którym aktualnie jest zainteresowany. Jasne i czytelne pokazanie cech i parametrów produktu o wyższym standardzie sprawia, że Klienci znacznie częściej decydują się na wybór produktu premium. Zdarza się, iż upselling wykorzystywany jest również w koszyku. Ponadto, to również wszelkiego rodzaju sprzedaż kilku sztuk tego samego produktu z zachowaniem niższej ceny jednostkowej niż w przypadku pojedynczej sztuki. Najłatwiej technikę upsellingu można zaobserwować w sklepach, które zajmują się sprzedażą elektroniki. Przykładowo, Klient zainteresowany zakupem nowego smartfona, w powiązanych produktach z pewnością znajdzie taki sam model z większą liczbą pamięci wewnętrznej. Podobna sytuacja obserwowana jest w sklepach kosmetycznych – gdzie proponowane są większe pojemności tego samego kosmetyku.

Co to jest usługa paczkowa? Usługa paczkowa, przesyłka paczkowa – to dowolna przesyłka, która może zostać odebrana przez kuriera, nie musi być transportowana na palecie i nie jest przesyłką dłużycową. Usługi paczkowe obejmują w swoim zakresie przede wszystkim paczki o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, zapakowane w karton o równych bokach. Maksymalne wymiary tego rodzaju przesyłki są zależne od wybranej firmy kurierskiej. Ponadto każda firma kurierska decyduje także o maksymalnej wadze dla standardowej przesyłki paczkowej. Należy jednak pamiętać, że kurierem nie można wysłać wszystkiego. W przypadku paczek za granicę, w zależności od kraju odbioru, obostrzenia dotyczące zawartości paczki mogą być zaostrzone. Dlatego, przed podjęciem decyzji odnośnie wysyłki przesyłki paczkowej za granicę, warto najpierw zapoznać się z wytycznymi odnośnie przesyłek w danym kraju. Poza tym nie każdy towar może wysłany kurierem. Przedmioty takie jak np. broń, amunicja, materiały wybuchowe, narkotyki czy substancje psychoaktywne nie mogą zostać umieszczone w przesyłce paczkowej i wysłane.

Co to jest VAL? Value Added Logistics, to logistyka z wartością dodaną. Oznacza to, że dostawcy usług logistycznych oraz przewoźnicy idą o krok dalej niż tylko odbiór i dostarczanie paczek. W związku z tym oferują dodatkowe usługi nadawcy i/lub odbiorcy. To istotne działanie, ponieważ pozwala wyróżnić się jako przewoźnik na rynku oraz zwiększa zadowolenie i satysfakcję Klientów. Co istotne? Poszczególni przewoźnicy oferują wiele różnych usług logistycznych o wartości dodanej m.in.: zarządzanie, przygotowanie zamówień do wysyłki, transport specjalny, usługa montażu czy szybka dostawa tego samego dnia. VAL odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw. Dzięki usługom, które wykraczają poza standardowe dostarczanie paczek i towarów z punktu A do punktu B, możesz w łatwy sposób zoptymalizować zarządzanie łańcuchem dostaw. Proces logistyczny jest sprawniejszy, co sprawia, że Twoje zamówienia dostarczane są szybciej. To świetne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale również czas.

Co to jest VAS? Value Added Services w logistyce to wielowymiarowy pakiet usług wartości dodanej, który współtowarzyszy podstawowym procesom logistycznym. Odpowiednie zaprojektowanie procesu obsługi zamówień oraz wykorzystanie tzw. efektu skali pozwala profesjonalnemu operatorowi na świadczenie ponadstandardowych usług, które wpływają na wzrost sprzedaży oraz podnoszą jakość obsługi Klienta końcowego. Co istotne? Labeling, copacking, repacking – bez tych operacji logistycznych nie można mówić o wartości dodanej zamówienia. Świetnym przykładem usługi VAS jest właśnie copacking, czyli przygotowywanie zestawów produktowych np. poprzez dodanie gry do konsoli. Ponadto, do popularnych usług VAS należy także dołączanie do zamówienia bezpłatnych próbek produktów lub materiałów marketingowych np. ulotek czy kuponów. Eksperci od logistyki i marketingu podkreślają, że fundamentalną rolę podczas kreowania opcji usług wartości dodanej pełnią procesy podstawowe i wspomagające tworzenie VAS. Poza tym, mają one bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o sprawną realizację zamówień konsumentów.

Co to jest waga gabarytowa? Waga gabarytowa, inaczej waga objętościowa, określana także jako waga przeliczeniowa, przestrzenna czy wymiarowa, to coś, z czym większość z nas nie ma na co dzień do czynienia. Z tego rodzaju pojęciem spotykamy się często dopiero wówczas, gdy przychodzi nam nadać przesyłkę kurierską. Co istotne? Okazuje się, iż bardzo często traktujemy wagę towaru i jego wymiary, jako dwa zupełnie odrębne i nie mające ze sobą bezpośredniego związku terminy. Jednak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Waga gabarytowa znajduje szerokie zastosowanie w przypadku przesyłek, które są lekkie, lecz mają duże wymiary i przez to zajmują dużo miejsca w samochodzie dostawczym przewoźnika. Poszczególni kurierzy mają różne metody jej przeliczania, jednak wszystkie dążą do dopasowania wagi do rozmiarów przesyłki. Gabaryty to inaczej maksymalne wymiary zewnętrzne danego obiektu. Zatem, gabaryty paczek oznaczać będą ich długość, wysokość oraz szerokość. Termin ten ma zastosowanie m.in. w określeniu tego, czym jest paczka gabarytowa.

Co to jest WNT ? WNT, czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to po prostu zakup towaru od firmy z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej (czyli również w przypadku wysyłki towarów do Wielkiej Brytanii po Brexit). Takie operacje rozliczane są w szczególny sposób w kontekście podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą o VAT, przepisy o WNT mają zastosowanie, kiedy nabywcą jest polski podatnik VAT prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą (JDG) lub podatnik od wartości dodanej, a nabyte towary mają służyć prowadzonej przez niego działalności. Nabywcą może być również osoba prawna niebędąca podatnikiem. Natomiast podmiot dokonujący dostawy towarów powinien być podatnikiem VAT lub podatnikiem od wartości dodanej.

Co to jest XYZ? Analysis XYZ, to analiza giełdowa będąca uzupełnieniem analizy ABC. Dodaje ona warstwę przeglądu statystycznego, która pokazuje standardowe odchylenie użycia. Inen nazwy dla tej analizy to m.in. Runners, Repeaters lub Strangers. Głównym celem XYZ jest zrozumienie, które części są stale używane, a które mają nieprzewidywalny popyt, aby firmy mogły podejmować najlepsze decyzje dotyczące zapasów, skutecznie zarządzać brakami oraz dokładnie określać zasady zamówień. Wykorzystując różnicę w popycie, model XYZ klasyfikuje towary jako jedną z trzech kategorii: X – przedmioty mają bardzo małą zmienność popytu, Y – przedmioty mają zmienny popyt, Z – elementy mają największe wahania popytu. Na podstawie tych klasyfikacji firmy mogą wykorzystać prognozę popytu i klasyfikację materiałów XYZ do określenia optymalnych harmonogramów zamówień. Pozycje X powinny być zamawiane jak najczęściej, pozycje Y należy zamawiać rzadziej, natomiast pozycje Z powinny być zamawiane najrzadziej. Wyniki tych decyzji zapewnią fabryce zoptymalizowany poziom zapasów.

Co to jest zapas spekulacyjny? Tworzony jest na podstawie badań rynku, gromadzony w znacznych ilościach. Jego powstawanie najczęściej spowodowane jest reakcją na zwiększające się ceny surowców, materiałów. Zapas spekulacyjny chroni firmę przed zwyżką ceny, bądź ograniczeniem dostępności produktów, które mogą wynikać np. z polityki celnej państwa. Przewidując ograniczenia podaży, firmy zaopatrują się w zapas spekulacyjny z reguły na potrzeby utrzymania ciągłości własnej produkcji. Zapasy magazynowe to zbiór wszystkich przechowywanych materiałów, towarów i produktów, zarówno do wykorzystania w procesie produkcyjnym, jak i do sprzedaży finalnego produktu Klientowi. Sprawne zarządzanie stanami magazynowymi stanowi wyzwanie dla wszystkich firm logistycznych i przedsiębiorstw, które posiadają własny magazyn lub centrum logistyczne, ponieważ zależy od wielu zróżnicowanych czynników. Ich posiadanie pozwala uniknąć niedoborów produktów. Zarządzanie zapasami jest tak samo istotne, jak same zapasy. Brak równowagi, tak jak wyczerpanie zapasów lub ich nadmiar może nie tylko obniżyć konkurencyjność firmy, ale również pociągnąć za sobą utratę zysków.

Co to jest zwrot kurierski? ZWROT KURIERSKI to zwrot w całości opłacany przez Ciebie (jako sprzedawcę). Kupujący dostarcza paczkę do punktu nadania kuriera, oklejając paczkę wysłaną przez Ciebie etykietą. Dzięki temu ten zwrot dla Twojego Klienta jest DARMOWY.

Jeśli paczka została uszkodzona w transporcie, Klient ma prawo reklamować zwrot. Konsument ma obowiązek zwrócić kupiony produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie, która jest upoważniona przez sprzedawcę do odbioru. Warto zwrócić również uwagę na adres zwrotu, ponieważ wiele sklepów ma magazyny pod innym adresem niż biura. Konsument powinien zatem sprawdzić np. w regulaminie sklepu, jaki adres jest właściwy dla zwrotów. Jeśli takiej informacji nie ma, paczkę można zaadresować na ogólny adres firmy, który również można znaleźć w regulaminie.

Natomiast przy ZWROCIE WIRTUALNYM Klient SAMODZIELNIE nadaje zwrot na WŁASNY KOSZT do magazynu w jego kraju. Innymi słowy, udostępniasz adres zwrotny magazynu, a po stronie Klienta jest dostarczenie go tam. Twoim kosztem jest transport paczki z magazynu zagranicznego do wskazanego punktu przez Ciebie w Polsce.

WAŻNE: Pamiętaj, aby Klient podał nazwę Global24 oraz Twoją nazwę firmy jako odbiorcę – tylko wtedy paczka zostanie prawidłowo nadana.

W przypadku przesyłki i zwrotów w Global24 dostajesz analogicznie dostęp do aplikacji Global24, gdzie możesz zarządzać wysyłkami i zwrotami Twoich Klientów.

Co więcej? Dane te mogą być automatycznie pobrane z dowolnego systemu sprzedażowego, a informacja zwrotna o otrzymaniu zwrotu, przesłana w celu dokonania szybkiego zwrotu za towar. Dodatkowo, po otrzymaniu zwrotu w wyznaczonych punktach zagranicznych istnieje możliwość zlecenia weryfikacji jakości zwrotu za dodatkową opłatą. 

NEWSLETTER

Chcesz, by Twój e-biznes rósł dzięki odpowiednim rozwiązaniom logistycznym?

Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.