§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług pocztowych i przewozowych przez Global24 sp. z o.o. sp. k. określa zasady wykonywania i warunki korzystania z usługi pocztowej i przewozowej (dalej jako: „Usługa”) świadczonej przez Global24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako: „Global24 sp. z o.o. sp. k.”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rakietowa 29a, 54-615 Wrocław wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000717810, NIP: PL 8961574901, REGON: 369445058 (dalej „Global24” lub „Operator”).
 2. Usługi świadczone przez Operatora nie mają charakteru powszechnego i są świadczone w celach zarobkowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2. Definicje

 1. O ile w § 2.2 poniżej nie wskazano inaczej, użyte w Regulaminie określenia mają znaczenia nadane im w aktualnym Regulaminie świadczenia usług przez Global24 sp. z o.o. sp. k.(dalej jako: „Regulamin”).
 2. Ponadto, dla potrzeb niniejszego Regulaminu definiuje się pojęcia:
  1. Aplikacja – aplikacja sieciowa służąca do pełnej obsługi świadczonych Usług (tj. zlecenia nadania Przesyłek, śledzenia Przesyłek i zarządzania kontem, w tym zasilania konta środkami na poczet realizacji Usług), bezpłatnie udostępniania Klientowi po utworzeniu konta, umieszczona pod adresem: https://system.goglobal24.com/.
  2. Cennik – dokument elektroniczny określający m.in. ceny Usług, maksymalne, dopuszczalne wymiary i wagę Przesyłki oraz terminy w jakich Usługi mogą one zostać zrealizowane, udostępniony na Stronie internetowej.
  3. Kraj Unii Europejskiej – oznacza Państwo Członkowskie Unii Europejskiej z wyłączeniem należących do nich obszarów specjalnych. Aktualna lista krajów, do których Operator doręcza Przesyłki ze wskazaniem możliwych opcji doręczenia wraz ze wskazaniem obszaru doręczeń znajduje się w Aplikacji.
  4. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę o świadczenie Usług z Operatorem w momencie zlecenia Usługi przez Klienta.
  5. Kurier – pracownik/przedstawiciel Podmiotu współpracującego, Operatora lub jego podwykonawcy.
  6. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ma być doręczona Przesyłka.
  7. Operator – Global24 sp. z o.o. sp. k., świadcząca Usługi zgodnie z Regulaminem.
  8. Podmioty współpracujące – współpracujący z Operatorem w zakresie realizacji Usługi operatorzy pocztowi oraz firmy kurierskie, w tym firmy doręczające działające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  9. Prawo pocztowe – ustawa z 25 października 2018 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188).
  10. Protokół (Protokół szkody) – dokument opisujący powstałe naruszenie stanu Przesyłki, w tym jej uszkodzenia lub ubytki.
  11. Przesyłka (Przesyłka Zagraniczna) – Przesyłka pocztowa (rejestrowana lub nierejestrowana) będąca przedmiotem Usługi, o maksymalnej wadze i wymiarach określonych w Cenniku, przyjęta przez Operatora na terytorium RP w celu przemieszczenia i doręczenia pod wskazany adres w innym kraju Unii Europejskiej. Przesyłką może być przesyłka z korespondencją lub paczka pocztowa w rozumieniu Prawa pocztowego.
  12. Przesyłka Paczkomatowa (Przesyłka do paczkomaty) – przesyłka niebędąca przesyłką listową ani paczką w rozumieniu Prawa pocztowego, ewidencjonowana w systemie informatycznym Operatora, która w trybie doręczenia z terytorium RP do Paczkomatu w innym kraju Unii Europejskiej nie musi posiadać oznaczenia Odbiorcy i jego adresu, przyjęta przez Operatora w celu przemieszczenia lub doręczenia za pośrednictwem Paczkomatu z możliwością jej nadania i odbioru także w innym miejscu niż Paczkomat na zasadach opisanych w Regulaminie.
  13. Przesyłka standardowa – przesyłka o kształcie regularnego prostopadłościanu, nieprzekraczająca maksymalnej, dopuszczalnej Wagi rzeczywistej Przesyłki oraz wymiarach – wskazanych w Cenniku lub w Regulaminie.
  14. Przesyłka ponadgabarytowa – przesyłka o kształcie nieregularnego prostopadłościanu, przekraczająca maksymalną, dopuszczalną Wagę rzeczywistą oraz/lub rozmiar Przesyłki – wskazanej w Cenniku lub w Regulaminie. Operator doliczy dodatkowe opłaty za przemieszczenie i doręczenie Przesyłki ponadgabarytowej, stosownie do zapisów Cennika.
  15. Przesyłka niestandardowa – przesyłka o niestandardowym i nieregularnym kształcie (tj. kształcie cylindrycznym, okrągłym lub owalnym, etc.), zawierająca wystające elementy lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze. Operator może warunkowo dopuścić do nadania Przesyłkę niestandardową, jeśli jej wymiary lub waga nie przekraczają maksymalnych wymiarów lub wagi – wskazanych w Cenniku. Operator może doliczyć dodatkową opłatę za przemieszczenie i doręczenie Przesyłki niestandardowej, stosownie do zapisów Cennika.
  16. Przesyłka niedoręczalna – przesyłka, której nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Klientowi z powodu braku lub błędnego adresu Klienta. Przesyłka niedoręczalna to również Przesyłka której doręczenie do Odbiorcy jest niemożliwe z uwagi na brak lub błędny adres Odbiorcy.
  17. Punkt PUDO – lokal, do którego możliwe jest bezpośrednie nadanie przesyłki oraz odbiór Przesyłki, zlokalizowany poza granicami RP.
  18. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Operatora, określający warunki świadczenia Usługi.
  19. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://global24.pl/na której znajdują się informacje oraz umieszczone są dokumenty dotyczące świadczonej przez Operatora Usługi.
  20. Terytorium RP – terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  21. Usługa – usługa „Cross Border” polegająca na przyjmowaniu na terytorium RP, a następnie przemieszczaniu oraz doręczaniu Przesyłek do Paczkomatu, do Punktu PUDO lub pod wskazany adres w innym kraju Unii Europejskiej.
  22. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 13 grudnia 2018 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
  23. Waga rzeczywista – realna waga Przesyłki wraz z opakowaniem. Waga rzeczywista Przesyłki nie może przekroczyć wartości wskazanych w Cenniku.
  24. Wymiary Przesyłki – długość, szerokość i wysokość Przesyłki wraz z opakowaniem, wyrażona w cm. Maksymalne wymiary Przesyłki nie mogą przekroczyć wartości wskazanych w Cenniku.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Operator poinformuje o powyższych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej: https://global24.pl/.
 4. Przed skorzystaniem z usługi należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią właściwego Regulaminu usług, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • 3. Postanowienia ogólne. Zakres działalności
 1. Operator świadczy Usługę na terytorium wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem należących do nich obszarów specjalnych, a także wybranych krajów spoza Unii Europejskiej. Aktualna lista krajów, do których Operator doręcza Przesyłki ze wskazaniem możliwych opcji doręczenia (Paczkomat, Punkt PUDO lub doręczenie pod wskazany adres Odbiorcy), wraz ze wskazaniem obszaru doręczeń znajduje się w Aplikacji.
 2. Usługa świadczona jest z wykorzystaniem operatorów pocztowych i kurierskich, w tym firm doręczających działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Podmioty współpracujące”).
 3. Operator świadczy Usługi w deklarowanych terminach doręczenia określonych w Cenniku. Jeżeli Cennik nie określa terminu doręczenia Przesyłki, przyjmuje się, że wynosi on 30 dni. Termin deklarowany jest jednocześnie gwarantowanym terminem doręczenia przesyłki.
 4. Katalog świadczonych Usług obejmuje przesyłki pocztowe bez gwarantowanego terminu doręczenia oraz przesyłki kurierskie z gwarantowanym terminem dostawy. Dostępność Usług w poszczególnych krajach oraz wyszczególnieniem maksymalnych dopuszczalnych wymiarów oraz maksymalnej dopuszczalnej wagi określony jest w Cenniku.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że standardowym etapem realizacji Usługi jest zważenie całej Przesyłki przy użyciu urządzeń pomiarowych Operatora skutkujące ustaleniem wagi rzeczywistej, która może stanowić podstawę do ustalenia ceny za Usługę zgodnie z Cennikiem. W odniesieniu do niektórych Przesyłek, dla prawidłowego wykonania Usługi, konieczne jest także dokonanie ręcznego pomiaru ich wymiarów. Zważenie bądź zmierzenie Przesyłki nie stanowi ingerencji w zawartość Przesyłki, ani nie narusza żadnych praw Klienta, Zleceniodawcy, Odbiorcy lub osób trzecich. Klientwyraża zgodę na zważenie oraz ewentualne zmierzenie wymiarów Przesyłki oraz na ustalenie, w oparciu o te czynności, ceny za Usługę.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadkach związanych z działaniem siły wyższej – przy czym za działania siły wyższej uważa się zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec, a w szczególności działania sił przyrody (trzęsienia ziemi, huragany, powodzie), a także zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne oraz działania władzy państwowej (zakazy importu, eksportu, blokady granic i portów, wywłaszczenia).

§ 4. Cennik Usług

 1. Ceny za świadczone przez Operatora Usługi określa Cennik aktualny na dzień nadania Przesyłki.
 2. Aktualny Cennik jest dostępny w Aplikacji.

§ 5. Płatność

 1. Opłaty za Usługi mogą być pobierane z dołu, z zastrzeżeniem 5 ust. 5 Regulaminu.
 2. Opłaty za świadczone Usługi przy formie płatności z dołu uiszczane są na podstawie faktury VAT wystawianej przez Operatora na zasadach określonych w Cenniku i/lub Regulaminie.
 3. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Operatora na podstawie danych wprowadzonych w profilu konta Klienta w Aplikacji. Faktura zostanie wystawiona za świadczone przez Operatora na rzecz Klienta Usługi i zostanie udostępniona w Aplikacji, jak również wysłana drogą elektryczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczoną Usługę. W szczególności Operator ma prawo do weryfikacji wagi oraz wymiarów Przesyłki. Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Klienta stanowi podstawę do odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej Usługi, zgodnie z Cennikiem.
 5. W przypadku konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat celnoskarbowych związanych z nadaniem Przesyłki zagranicznej do kraju spoza Unii Europejskiej, Klient zobowiązany jest przed dokonaniem zlecenia nadania Przesyłki do uiszczenia na rzecz Operatora właściwej opłaty celnoskarbowej. Brak uiszczenia przez Klienta opłaty celnoskarbowej w przypadku Przesyłki zagranicznej do kraju spoza Unii Europejskiej przed dokonaniem zlecenia nadania Przesyłki lub uiszczenie opłaty celnoskarbowej w niewystarczającej wysokości, uprawnia Operatora do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi lub odstąpienia od zawartej już umowy.

§ 6. Uprawnienia Operatora. Obowiązki Klienta

 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi lub odstąpienia od zawartej umowy, jeżeli:
  1. nie są spełnione przez Klienta wymagania dotyczące świadczenia Usług określone w Prawie pocztowym i w przepisach wydanych na jego podstawie a także w Regulaminie;
  2. zawartość lub opakowanie Przesyłki naraża osoby trzecie lub Operatora na szkodę;
  3. na opakowaniu Przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo;
  4. Usługa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru, chyba że Operator zawarł umowę o współpracę umożliwiającą wykonanie Usługi poza tym obszarem;
  5. przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi, jeżeli Przesyłka nie spełnia określonych przez Operatora warunków wymaganych do zawarcia umowy;
  2. odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, jeżeli Przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie;
  3. odmowy przyjęcia Przesyłek zawierających przedmioty wymienione w § 6.4 poniżej.
  4. zablokowania możliwości generowania przesyłek lub wstrzymanie świadczenia usługi w przypadku istnienia jakiejkolwiek zaległości w płatności opłaty z dołu, o której mowa w § 5.2.
 3. W przypadku odstąpienia przez Operatora, z przyczyn określonych w § 6.1 lub § 6.2 powyżej, od umowy o świadczenie Usługi, przyjętą Przesyłkę zwraca się Klientowi na jego koszt oraz dokonuje się zwrotu pobranej opłaty za Usługę.
 4. Operator nie przyjmuje Przesyłek zawierających: rzeczy zakazane przez właściwe przepisy Światowego Związku Pocztowego (Universal Postal Union); rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska; rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego; gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; przenośne dokumenty o charakterze płatniczym takie, jak indosowane akcje, obligacje i akredytywy pieniężne, kupony o wartości nominalnej lub inne środki płatnicze, przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.); noże i inne ostre lub/i spiczaste przedmioty, broń i amunicję; materiały wybuchowe lub łatwopalne, jak i substancje i towary niebezpieczne; kupony loteryjne, urządzenia hazardowe – w przypadkach, gdy jest to zabronione przez prawo w Polsce lub kraju, przez który Przesyłka będzie przemieszczana, tytoń, alkohole, artykuły szybko psujące się, w tym łatwo psujące się artykuły spożywcze, artykuły wymagające specjalnych warunków  przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne; materiały radioaktywne; zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce; materiały pochodzenia roślinnego, narkotyki i  substancje psychotropowe; leki wymagające specjalnych warunków przewozu; inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; materiały o charakterze pornograficznym i/lub zawierające treści obsceniczne, zawierające odpady niebezpieczne; inne towary, których przewóz, import, eksport, obrót, stosowanie lub/i posiadanie jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa kraju doręczenia, jakichkolwiek innych rzeczy, które w uznaniu Operatora nie mogą zostać przemieszczone bezpiecznie lub zgodnie z prawem, o ile Operator poinformuje o tym Klienta przed przyjęciem Przesyłki. W szczególności Operator nie przyjmuje Przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy Prawa pocztowego lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, jak również przepisów prawa kraju przemieszczenia i doręczenia.
 5. Operatorowi przysługuje prawo zastawu na Przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tytułu świadczonej Usługi oraz uzasadnionych, dodatkowych kosztów jej świadczenia, powstałych z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Odbiorcy. Powyższego postanowienia nie stosuje się, jeżeli Odbiorcą jest organ władzy publicznej.
 6. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż Przesyłka nie spełnia wymogów, o których mowa w § 6.4 Regulaminu, Operator może sprawdzić jej zawartość przed jej przyjęciem z zachowaniem wymogów obowiązującego prawa, w szczególności Prawa pocztowego, a następnie podjąć decyzję o odmowie przyjęcia lub o zwrocie Przesyłki, a w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach może, zgodnie z właściwymi przepisami, zniszczyć zawartość Przesyłki, zwłaszcza jeżeli stanowi ona zagrożenie dla ludzi lub innych przesyłek. Operator pobiera od Klienta opłatę za zwrot i przechowanie Przesyłki, o której mowa w zdaniu poprzednim według aktualnego Cennika.
 7. Jeżeli pomimo ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu Klienta zdecyduje się umieścić w Przesyłce nośniki elektroniczne zawierające jakiekolwiek poufne dane (takie jak informacje finansowe, informacje prywatne czy informacje o stanie zdrowia) zaleca się, aby Klient przed nadaniem Przesyłki utworzył i zachował kopię takich danych, a informacje na nośnikach elektronicznych umieszczonych w Przesyłce należycie zabezpieczył przed ich zniszczeniem, skopiowaniem czy utratą (np. poprzez szyfrowanie lub użycie innych środków technicznych). Operator nie gwarantuje ochrony, w trakcie wykonywania Usługi, przed utratą danych i informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na dyskach optycznych, magnetycznych, kartach pamięci, dyskach twardych, płytach cd/dvd/blu-ray/3D itp. ze względu na możliwość poddania przesyłek oddziaływaniom atmosferycznym, w tym wahaniom ciśnienia, temperatury czy wilgotności, zmiany klimatu itp. czego Klient powinien być świadomy przy nadawaniu Przesyłki.
 8. Operator rekomenduje Klientowi, aby się upewnił, że wysyłane w Przesyłkach towary będą mogły być wwiezione do kraju przeznaczenia. Klienta obciążają opłaty z tytułu wysłania w Przesyłkach towarów do Klienta oraz zwrotu z kraju, do którego ich wwóz nie jest dopuszczalny, jeżeli Klient nadał w Przesyłce rzeczy zabronione wymienione w niniejszym Regulaminie.
 9. Okoliczność przyjęcia przez Operatora Przesyłki od Klienta nie stanowi domniemania zgodności zawartości Przesyłki z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta stosownego odszkodowania w sytuacji, w której zawartość lub wadliwe opakowanie Przesyłki, spowodowały:
  1. konieczność zabezpieczenia mienia Operatora, w tym konieczność użycia specjalistycznych środków przeznaczonych do likwidacji zawartości Przesyłki lub wezwania odpowiednich służb posiadających specjalistyczne narzędzia przeznaczone do likwidacji, utylizacji lub zabezpieczania niezgodnej z Regulaminem zawartości Przesyłki w sytuacji, w której zabezpieczenie to jest niezbędne dla dalszej pracy pracowników Operatora przy czynnościach przemieszczania, przewożenia, sortowania oraz doręczania Przesyłki,
  2. naruszenie zdrowia pracownika Operatora, które doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu tego pracownika, lub przerwania wykonywanej przez niego pracy celem udzielenia pomocy medycznej,
  3. konieczność ewakuacji pracowników z budynku lub pomieszczenia Operatora, lub konieczność naprawy bądź zezłomowania pojazdów przewożących Przesyłkę oraz narzędzi służących do przewożenia, doręczania lub magazynowania tej Przesyłki,
  4. uszkodzenie w procesie przemieszczania, przewożenia, sortowania lub doręczenia Przesyłki innego Klienta,
  5. obciążenie Operatora kosztami kontroli lub karami przez krajowe organy administracji publicznej lub odpowiadające im organy kraju Unii Europejskiej.

§ 7. Przyjmowanie Przesyłek

 1. Przesyłka może być przyjęta do przemieszczenia i doręczenia w następujący sposób:
  1. w Global24 (przesyłkę Klient samodzielnie dostarcza do Global24),
  2. u Klienta – przesyłkę odbiera dowolny Kurier na zlecenie Operatora lub Klienta,
 2. Warunkiem nadania Przesyłki jest poprawne zaadresowanie Przesyłki (etykieta adresowa) w Aplikacji.
 3. Poprawnie zaadresowana Przesyłka Zagraniczna na adres domowy zawiera w szczególności:
  1. poprawne dane adresowe odbiorcy (ulica i nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość i kraj) i kontaktowe (nr telefonu oraz adres mailowy)
  2. nazwę Klienta,
 4. Szczegółowa instrukcja nadawania Przesyłek Zagranicznych do Paczkomatu, do Punktu PUDO oraz pod adres domowy udostępniona jest w Aplikacji oraz na stronie https://global24.pl/.
 5. W przypadku nadawania rzeczy i jakichkolwiek materiałów o wartości przekraczającej kwotę 400 (czterysta) złotych, lub których utrata czy uszkodzenie mogłyby powodować powstanie roszczenia przewyższającego tę kwotę, Operator zaleca wykupienie ubezpieczenia Przesyłki, wskazanego w § 15 niniejszego Regulaminu. Powyższe nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności Operatora za utratę lub uszkodzenie przesyłki.

§ 8. Opakowanie

 1. Za jakość opakowania Przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Klient.
 2. Operator dopuszcza nadawanie Przesyłek o standardowym kształcie (prostopadłościan, foliopak). Jak również nadawanie Przesyłek o niestandardowym kształcie (tj. kształcie cylindrycznym, okrągłym lub owalnym, etc.) lub Przesyłek o ponadgabarytowych rozmiarach, Przesyłek z wystającymi elementami lub owiniętych w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze.
 3. W przypadku nadawania Przesyłek o niestandardowym lub ponadgabarytowych może naliczyć dodatkowe opłaty stosownie do zapisów Cennika.
 4. Klient jest obowiązany Przesyłkę właściwie opakować, a także nadać ją w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno:
  1. być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki;
  2. jeżeli dostawa Przesyłek do Operatora odbywa się w wysyłce zbiorczej, wówczas opakowanie zbiorcze powinno odpowiednio zabezpieczyć Przesyłki pojedyncze;
  3. być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki;
  4. posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożlwiające przemieszczanie się zawartości Przesyłki.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na opakowaniu Przesyłki napisów, symboli czy oznaczeń, które są w sposób oczywisty sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.
 6. Operator nie zapewnia specjalnej obsługi dla Przesyłek typu czy z oznaczeniami „Fragile” (szkło), oznaczeniami graficznymi typu strzałki „Up” lub „To End Up” bądź innych podobnych oznaczeń.

§ 9. Doręczenie Przesyłki

 1. Sposób doręczenia Przesyłki wskazuje Klient, wybierając jedną z możliwych opcji:
  1. doręczenie do Paczkomatu;
  2. doręczenie do Punktu PUDO;
  3. doręczenie pod wskazany adres domowy.
 2. W przypadku wybranych państw i obszarów, wskazanych w Cenniku, Operator zastrzega sobie prawo do doręczenia Przesyłki nadanej z opcją doręczenia pod wskazany adres domowy, do przypisanego doń Punktu PUDO – bez podjęcia wcześniejszej próby doręczenia Przesyłki pod wskazany adres domowy.
 3. W przypadku doręczania pod wskazany adres domowy lub do punktu PUDO Operator, działając poprzez Podmioty współpracujące, doręcza co do zasady przesyłki pod podany adres za pokwitowaniem bezpośrednio do rąk Odbiorcy. Możliwe jest także doręczenie Przesyłki Zagranicznej do rąk innej osoby uprawnionej do odbioru takiej Przesyłki, jak i pod inny adres niż wskazany na Przesyłce jeżeli Klient lub Odbiorca wyraził na to zgodę, bądź możliwość taka wynika z przepisów prawa, także przepisów prawa kraju, na terenie którego Przesyłka jest doręczana lub z wewnętrznych regulacji Operatora lub Podmiotu współpracującego, który dokonuje fizycznego doręczenia Przesyłki.
 4. Operator nie doręcza Przesyłek na adresy w formie skrytki pocztowej.
 5. W przypadku nieobecności Odbiorcy podczas doręczenia Przesyłki pod wskazany adres domowy, Podmiot współpracujący w wybrany przez siebie sposób (poprzez pozostawienie pisemnej informacji w skrzynce oddawczej, na drzwiach wejściowych, lub w innym widocznym miejscu; w drodze wiadomości email przesłanej na ujawniony adres poczty elektronicznej Odbiorcy; w drodze wiadomości SMS na ujawniony numer telefonu Odbiorcy) poinformuje go o podjęciu próby doręczenia i miejscu, w którym można własnoręcznie odebrać Przesyłkę. Operator nie wyklucza – w zależności od przepisów obowiązujących w kraju doręczenia Przesyłki i od regulaminu Podmiotu współpracującego – podjęcia więcej niż jednej (1) próby doręczenia Przesyłki, przy czym usługa ponownego doręczenia może podlegać dodatkowej opłacie przewidzianej w Cenniku (w takim przypadku Cennik określa obszar doręczeń, w których obowiązuje dodatkowa opłata za ponowne doręczenie). Po każdej bezskutecznej próbie doręczenia, Przesyłkę oddaje się do najbliższego oddziału Podmiotu współpracującego w kraju Odbiorcy i pozostawia Odbiorcy zawiadomienie o próbie doręczenia. W przypadku bezskutecznej próby doręczenia, próbę doręczenia ponawia się co najwyżej tylko raz. W razie niepowodzenia doręczenia Przesyłki (w zależności od ilości ponownych prób doręczenia jakie stosuje Podmiot współpracujący w kraju Odbiorcy) Przesyłkę uznaje się za przesyłkę niemożliwą do doręczenia i dokonuje się jej zwrotu Klientowi na zasadach określonych w § 10 Regulaminu.
 6. Przesyłkę uznaje się także za niemożliwą do doręczenia, w szczególności jeżeli zachodzi jeden z następujących przypadków:
  1. adres Odbiorcy jest niekompletny, nieczytelny, nieprawidłowy lub nie może zostać zlokalizowany;
  2. Przesyłka ma być doręczona na adres znajdujący się na obszarze nieobsługiwanym przez Operatora bądź Podmioty współpracujące w ramach współpracy z Operatorem.
  3. siedziba firmy Odbiorcy jest stale zamknięta,
  4. doręczenie jest niemożliwe wskutek nieobecności uprawnionej osoby lub odmowy przyjęcia Przesyłki bądź odmowy pokwitowania jej odbioru przy pierwszej lub ponownej próbie doręczenia,
  5. Przesyłka naraża inne przesyłki na uszkodzenie czy opóźnienie w doręczeniu lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi,
  6. Przesyłka zawiera przedmioty zakazane,
  7. Przesyłka jest niewłaściwie zapakowana lub zawartość bądź opakowanie Przesyłki jest w takim stopniu uszkodzone, że niemożliwe jest ponowne zapakowanie i może stanowić zagrożenie dla ludzi lub zanieczyścić bądź uszkodzić inne przesyłki, sprzęt lub towary należące do Operatora i osób trzecich.
 7. Jeśli Przesyłka nadawana z terytorium RP jest z jakiegokolwiek powodu niemożliwa do przekazania do doręczenia, Operator podejmie próbę powiadomienia o tym Klienta w celu uzgodnienia zwrotu Przesyłki. Jeżeli Przesyłka nie może zostać dostarczona lub zwrócona, Klient zostanie obciążony wydatkami, kosztami i opłatami wynikłymi z odesłania, składowania lub pozbycia się Przesyłki niemożliwej do doręczenia, chyba że Przesyłka była niemożliwa do doręczenia z winy Operatora. Przesyłki, które nie mogą zostać zwrócone z powodu obowiązujących na danym terenie ograniczeń prawnych będą umieszczane w domu składowym. Koszty odesłania dolicza się Klientowi do pierwotnych kosztów, chyba że Przesyłka była niemożliwa do doręczenia z winy Operatora. Kwota kosztów zwrotu będzie udokumentowana na życzenie Klienta. Dalszych informacji dotyczących wysokości opłat w danym przypadku udziela się na życzenie.
 8. Operator deklaruje dostarczanie Przesyłek w terminie nie dłuższym niż wskazany w § 3.3 Regulaminu. Jeśli wystąpią opóźnienia w doręczeniu Przesyłki spowodowane zarządzeniami administracyjnymi w wyniku kontroli lub przeprowadzonych prób losowych bądź z powodu przypisywanych Klientowi błędów lub niekompletności w dokumentacji, a także procedury związane z doręczeniem Przesyłki ulegają opóźnieniu na skutek ciążącego na Operatorze lub Podmiocie współpracującym obowiązku przestrzegania wymogów lotniczych bądź innych wymogów bezpieczeństwa, deklarowany termin doręczenia Przesyłki ulega zmianie przez dodanie tylu dni roboczych, o ile dni (lub części dnia) przedłużyło się załatwianie formalności urzędowych. Zdanie poprzednie dotyczy także liczby dni, przez które Klient lub/i Odbiorca dokonywali wyjaśnień czy niezbędnych formalności przed właściwymi organami czy instytucjami kraju przemieszczenia lub kraju doręczenia.
 9. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi rozumie się:
  1. Przesyłkę niedoręczoną w terminie 30 dni od dnia jej nadania,
  2. Przesyłkę utraconą, jeżeli doręczenie lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia lub możliwości odebrania w Punkcie PUDO nie nastąpiło w terminie 30 dni od dnia jej nadania.
  3. Pokwitowanie doręczenia przesyłki może nastąpić na piśmie lub w formie elektronicznej. Doręczenie przesyłki Odbiorca (lub inna osoba uprawniona) potwierdza własnoręcznym i czytelnym podpisem.
 10. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących oraz obowiązujących zasad dotyczących składania reklamacji (§ 14 Regulaminu), wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania Usług lub stanu Przesyłki powinny zostać opisane przez Odbiorcę w chwili przyjęcia Przesyłki na stosowanych przez Operatora lub Podmiotów współpracujących potwierdzeniach odbioru Przesyłki

§ 10. Przesyłki nieodebrane

 1. Zwroty Przesyłek nieodebranych są odpłatne zgodnie z aktualnym Cennikiem. Opłaty uiszczone przez Klienta z tytułu i w związku ze świadczeniem Usługi nie podlegają zwrotowi.
 2. Przesyłki nieodebrane zwracane są bezpośrednio do Klienta.
 3. Operator poinformuje Klienta w Aplikacji lub za pomocą wiadomości email o zwrocie Przesyłki.
 4. Przesyłka może być wydana do ponownego doręczenia na życzenie Klienta. Operator może naliczyć opłatę za ponowne wydanie Przesyłki oraz opłatę za magazynowanie zgodnie z Cennikiem usług.

§ 11. Odpowiedzialność Operatora

 1. Do odpowiedzialności Operatora za nienależyte wykonanie Usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli poniższe regulacje wynikające z Prawa pocztowego nie stanowią inaczej.
 2. Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
  1. wskutek siły wyższej;
  2. z przyczyn występujących wyłącznie po stronie Klienta lub Odbiorcy;
  3. z powodu naruszenia przez Klienta lub Odbiorcy przepisów prawa albo Regulaminu;
  4. z powodu właściwości zawartości Przesyłki.
 3. Operator odpowiada za nienależyte wykonanie usługi pocztowej w zakresie określonym w Prawie pocztowym i Regulaminie, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:
  1. jest następstwem czynu niedozwolonego;
  2. nastąpiło z winy umyślnej Operatora;
  3. jest wynikiem rażącego niedbalstwa Operatora.

W sytuacjach określonych w punktach 1, 2 i 3 powyżej Operator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 1. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania Usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki nie dające się z zewnątrz zauważyć Odbiorca stwierdził po przyjęciu Przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia zgłosił Operatorowi roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki powstały w czasie między przyjęciem Przesyłki przez Operatora w celu wykonania Usługi a jej doręczeniem Odbiorcy.
 2. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w szczególności w przypadku:
  1. za opóźnienie w doręczaniu Przesyłki w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia
  2. o uszkodzenia lub ubytku zawartości Przesyłki;
  3. wykonania usługi niezgodnie ze zleceniem oraz przepisami Prawa pocztowego lub Prawa przewozowego (w zależności czy chodzi o wykonanie Usługi pocztowej, czy Usługi przewozowej).

§ 12. Przesyłki niedoręczalne

 1. Przesyłka niedoręczalna może zostać otwarta przez Operatora lub Podmiot współpracujący w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Klientowi.
 2. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej następuje niezwłocznie, chyba że pisemna umowa zawarta z Klientem stanowi inaczej.
 3. Otwarcie przesyłek niedoręczalnych będzie wykonywane w siedzibie Operatora lub Podmiotu współpracującego.
 4. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej powinno być dokonane w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie jej opakowania.
 5. Po otwarciu przesyłki niedoręczalnej pracownik Operatora lub Podmiotu współpracującego dokonuje sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie zostało umieszczone oznaczenie Odbiorcy lub Klienta oraz ich adresy, a w przypadku ich braku wybrani przez Operatora lub Podmiot współpracujący pracownicy dokonują oględzin zawartości przesyłki.
 6. W przypadku ustalenia w trakcie czynności opisywanych w § 12.5 powyżej, danych umożliwiających doręczenie lub zwrot Przesyłki, przesyłka ta po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o jej otwarciu jest doręczana Odbiorcy albo zwracana Klientowi.
 7. W przypadku gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia albo zwrócenia Klientowi albo gdy Klient odmówi przyjęcia zwróconej Przesyłki stosuje się przepisy Prawa pocztowego.

§ 13. Odszkodowanie

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przysługuje odszkodowanie za

 1. utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki realizowanej przez Operatora, w wysokości nie wyższej niż 500 EUR;
 2. utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki realizowanej przez Podmioty współpracujące, w wysokości nie wyższej niż ubezpieczenie oferowane przez Podmiot współpracujący.
 3. za opóźnienie w doręczaniu Przesyłki w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za Usługę pocztową.

§ 14. Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi prawo wniesienia reklamacji przysługuje:
  1. Klientowi;
  2. Odbiorcy– w przypadku gdy Klient zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy Przesyłka została doręczona Odbiorcy.
 2. Klient albo Odbiorca mogą zgłosić reklamację w formie elektronicznej lub telefonicznie na podane na stronie https://global24.pl/kontakt/dane kontaktowe.
 3. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki.
 4. Reklamacja zawiera:
  1. dane odbiorcy Przesyłki
  2. opis i przedmiot reklamacji;
  3. numer dokumentu potwierdzającego nadanie lub numer przesyłki pocztowej;
  4. uzasadnienie reklamacji;
  5. kwotę odszkodowania – w przypadku gdy reklamujący żąda odszkodowania;
  6. kopię Protokołu,
  7. oświadczenie Klienta o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku o którym mowa w § 14.1(B) powyżej;
  8. opis opakowania uszkodzonej przesyłki, jeżeli Operator tego zażąda;
 5. Operator rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Operator w tym terminie nadał (wysłał) odpowiedź na reklamację. W przypadku wniesienia reklamacji drogą elektroniczną ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej przez reklamującego właściwego dla odpowiedzi, oznacza to zgodę na doręczanie pism dot. reklamacji drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.
 7. Odpowiedź na reklamację zawiera:
  1. dane Operatora (nazwę oraz adres siedziby),
  2. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
  3. w przypadku przyznania odszkodowania – uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty (w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia uznania reklamacji),
  4. pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie adresu, na jaki należy złożyć odwołanie oraz informację o możliwości wcześniejszego, tj. przed wyczerpaniem drogi reklamacyjnej drugiej instancji, dochodzenia roszczeń określonych w Prawie pocztowym w postępowaniu sądowym, albo w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w art. 95 ustawy Prawo pocztowe. Klient albo Odbiorca mogą złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w formie pisemnej lub elektronicznej.
 8. Odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać:
  1. uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części;
  2. informację o zatrzymaniu Przesyłki, gdy reklamacja dotyczy Przesyłki zatrzymanej przez Operatora w przypadkach określonych w art. 36 ust. 2 Prawa pocztowego.
 9. Nieudzielenie przez Operatora odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w § 14.5 powyżej skutkuje uznaniem reklamacji.
 10. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części reklamujący może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację.
 11. W przypadku złożenia odwołania od rozstrzygnięcia w sprawie reklamacji po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się je bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 12. Operator rozpatruje odwołanie niezwłocznie i informuje reklamującego o wyniku rozpatrzenia odwołania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
 13. Wypłata lub rozliczenie odszkodowania dla Klientów:
  1. rozliczających się z góry (prepaid) następuje poprzez:
   • zwrot opłaty za usługę na konto Klienta;
   • wypłatę odszkodowania na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym; lub
  2. rozliczających się z dołu jest rozliczana za pośrednictwem not uznaniowych wystawianych przez Operatora w cyklu miesięcznym lub poprzez wypłatę odszkodowanie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Wypłata odszkodowania na konto bankowe będzie realizowana w przypadku braku zobowiązań finansowych wobec Operatora.

 1. W sprawach dotyczących reklamacji Usługi, nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, stosuje się przepisy Prawa pocztowego oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 474).

§ 15. Ubezpieczenie Przesyłki

 1. Operator zaleca ubezpieczenie Przesyłki oraz oferuje usługę objęcia przesyłki ubezpieczeniem, której koszt ponosi osoba płacąca za Usługę, zgodnie z aktualnym Cennikiem, określającym również wysokość sumy ubezpieczenia.
 2. Główne postanowienia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zawartej między Operatorem a ubezpieczycielem dostępne na żądanie w Punkcie Obsługi.
 3. Zlecenie dodatkowej ochrony ubezpieczenia Przesyłki Klient zgłasza za pośrednictwem Aplikacji lub na drodze elektronicznej.

§ 16. Szczególne uprawnienia Konsumenta

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usługi zawartej za pomocą Aplikacji w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy świadczenia Usługi, umowa jest uważana za niezawartą. Klient będący konsumentem ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Operatora zgodnie z Cennikiem do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia przez Konsumenta od umowy nie przysługuje jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę.

§ 17. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług objętych Regulaminem jest Global24 sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rakietowa 29a, 54-615 Wrocław. Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy i realizacji Usługi. Osoby udostępniające swoje dane osobowe mają prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane Podmiotom współpracującym wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi.
 2. Operator, Podmioty współpracujące mogą być również zobowiązane do przekazania danych osobowych uprawnionym do żądania otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów polskim oraz zagranicznym organom władzy publicznej czy instytucjom lub urzędom z krajów przemieszczenia / doręczenia Przesyłki.
 3. W odniesieniu do danych udostępnionych przez Klienta w związku z Przesyłką, a dotyczących Odbiorcy lub osoby trzeciej, Klient gwarantuje, że stosuje się do obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony danych włącznie z uzyskaniem wszelkich niezbędnych przyzwoleń i zgód na udostępnienie tych danych Operatorowi oraz na ich przetwarzanie w celu wykonania Usługi.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez podania danych niezbędnych do realizacji Usługi zawarcie umowy o jej świadczenie jest niemożliwe.
 5. Strony mogą informować o świadczeniu przez Operatora usług na rzecz Klienta w publicznych komunikatach i w tym celu posługiwać się oznaczeniem handlowym drugiej strony (nazwa oraz logo).

§ 18. Polityka środowiskowa

 1. W związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015 zarząd przyjął do realizacji politykę środowiskową obowiązującą każdego pracownika zatrudnionego w Global24.
 2. Polityka środowiskowa w Global24 sp. z o.o. sp. k. realizowana jest przez przestrzeganie i doskonalenie następujących zasad:
  • przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
  • przestrzeganie przez wszystkich pracowników obowiązujących przepisów i zasad ochrony środowiska
  • ciągłe podnoszenie świadomości środowiskowej oraz kompetencji pracowników, przy uwzględnieniu ich predyspozycji, umiejętności i wykształcenia, poprzez szkolenie w zakresie wdrożonego systemu środowiskowego
  • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, przez ciągły monitoring istotnych aspektów środowiskowych, identyfikację i eliminację zagrożeń środowiskowych, stosowanie procedur i instrukcji SZŚ w praktyce
  • rzetelne informowanie pracowników o celach firmy, postępie technicznym i organizacyjnym, wpływie ich działań na środowisko naturalne oraz przedsięwzięciach i osiągnięciach w tym zakresie, jako zachęta do ciągłej poprawy systemu zarządzania środowiskiem
  • prowadzenie identyfikacji zagrożeń dla środowiska oraz racjonalne gospodarowanie odpadami w celu minimalizacji wpływu naszych procesów produkcyjnych na środowisko naturalne

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie Operatora oraz na Stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Prawa pocztowego, Kodeksu cywilnego oraz właściwych przepisów międzynarodowych.
 3. Jakiekolwiek postanowienia Regulaminu nie obowiązują w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami, jeżeli takie postanowienia zostałyby uznane za niedozwoloną klauzulę umowną lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu wiążą konsumenta jeżeli nie zostały w Regulaminie wyraźnie wyłączone w odniesieniu do konsumentów.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji oraz zmian zasad realizowania i korzystania z Usługi, jeżeli podyktowane to jest względami technicznymi, zmianami lub/i rozwiązaniem umów z Podmiotami współpracującymi bądź firmami doręczającymi realizującymi Usługę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Global24 sp. z o.o. sp. k., ewentualnie spowodowane przepisami prawnymi kraju, przez który Przesyłka jest przemieszczana lub/i kraju doręczenia, jak i wynikające ze zleconego rodzaju usługi itp. okolicznościami, na które Global24 nie ma realnego wpływu.
 5. Modyfikacje i zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim wejdą w życie po ich opublikowaniu na Stronie internetowej i nie mają wpływu na zasady realizacji Przesyłek przyjętych przez Operatora przed ich wprowadzeniem.
 6. W związku z przemieszczaniem, sortowaniem i doręczaniem Przesyłek zagranicznych z udziałem Podmiotów współpracujących stosuje się postanowienia ich regulaminów (o ile są zgodne z przepisami Światowego Związku Pocztowego, polskim prawem, niniejszym Regulaminem, Regulaminem krajowym i nie naruszają praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego).
 7. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 14-08-2021 r.